18.1 C
Campulung Muscel
22/07/2024

Primarul Mugurel Minciună a cerut permisiunea Consiliului Judeţean pentru a impune condiţii constructorilor care afectează drumul județean

Aleşii judeţeni au avut pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a lunii decembrie şi câteva subiecte legate de zona noastră. Unul dintre acestea are la bază solicitarea primarului de la Cetăţeni de a primi aviz din partea Consiliului Judeţean pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local. Pe 15 noiembrie 2021, Mugurel Minciună a trimis o adresă instituţiei judeţene în vederea aprobării acestei formalităţi printr-o hotărâre a CJ, inclusă în dezbaterea aleşilor o lună mai târziu.

Condiţiile impuse de autorităţile de la Cetăţeni

O Ordonanţă de Guvern din 1997, referitoare la regimul drumurilor, prevede că, „pentru emiterea acordului prealabil, a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, a încheierii contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public, precum şi condiţiile privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumului, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere se stabilesc prin norme specifice aprobate prin hotărâre a Consiliului Local, cu avizul Consiliului Judeţean, pentru drumurile de interes local.”
Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş SA a transmis un punct de vedere favorabil cu privire la avizarea normelor tehnice elaborate de autorităţile de la Cetăţeni. În modelul de acord al administratorului drumului public de amplasare şi acces la drum, eliberat celor care execută lucrări în comună, sunt specificate condiţiile generale pe care trebuie să le respecte, prin grija beneficiarului, proiectantul, constructorul şi tot cei implicaţi în realizarea investiţiei.
Lucrarea care afectează drumul public nu poate fi începută sau, după caz, continuată, dacă executantul acesteia nu are acordul administratorului drumului şi acordul Poliţiei, nu a realizat semnalizarea corespunzătoare, termenul aprobat a fost depăşit ori lucrarea se execută în alte condiţii decât cele stabilite în acord. În cazul execuţiei de lucrări în zona drumului, beneficiarul lucrării este obligat să aducă la starea iniţială configuraţia şi structura terenului.
Lucrările care, prin natura lor, modifică configuraţia drumului (modificarea sistemului rutier, modificarea drumului pentru încadrarea într-o clasă tehnică superioară, execuţia de benzi de decelerare, accelerare, stocaj, construirea de parcări, refugii, construirea sau modificarea unor lucrări de artă şi altele asemenea) se execută pe baza unor proiecte de specialitate cu viza verificatorului de proiecte atestat, conform legilor în vigoare.
Cheltuielile aferente drumului, datorate amplasării unor obiective ce implică modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenţă a unui drum sunt în sarcina celui care a solicitat amplasarea. Se interzice amplasarea construcţiilor de orice fel în zona staţiilor mijloacelor de transport în comun, cu excepţia celor destinate refugiilor pentru călători. Se interzice amplasarea de panouri, afişe, instalaţii, precum şi construcţii sau obstacole de orice fel în zona trecerilor, la nivel cu calea ferată, care ar diminua vizibilitatea din locurile unde conducătorul de vehicul este obligat să oprească.
Închiderea sau instituirea restricţiilor de circulaţie, precum şi blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe platforma drumului este interzisă, cu excepţia cazurilor autorizate şi cu acordul Inspectoratului de Poliţie Argeş, Serviciul Poliţie Rutieră. Beneficiarul are obligaţia de a asigura salubrizarea zonei aferente construcţiei pe toată perioada construirii.
Administratorul drumului va notifica deţinătorii de construcţii şi panouri publicitare, căi de acces, utilităţi sau instalaţii autorizate în zona drumului cu privire la lucrările ce se vor executa, precum şi termenul în care aceştia sunt obligaţi să le desfiinţeze, să le mute sau să le modifice:
a) cu cel puţin 3 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuţie impune desfiinţarea, mutarea sau modificarea pentru construcţii autorizate cu caracter definitiv;
b) cu cel puţin o lună înainte de începerea lucrărilor la drum în cazul construcţiilor acceptate cu caracter provizoriu.
Deţinătorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, ai construcţiilor, ai căilor de acces, ai utilităţilor de orice fel sau ai instalaţiilor acceptate prin acordul prealabil emis de administratorul drumului, sunt obligaţi ca, în termen de 60 de zile de la primirea înştiinţării, să execute, pe cheltuiala lor şi fără nicio despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condiţiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei.
În lipsa autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, beneficiarul nu are dreptul să realizeze lucrările respective. În caz contrar, administratorul drumului notifică beneficiarul lucrării / obiectivului să desfiinţeze pe cheltuiala sa lucrările în termen de 5 zile de la data primirii notificării şi să restabilească continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulaţiei publice. În cazul nerespectării acestui termen, administratorul drumului poate desfiinţa lucrările respective sau poate închide căile de acces pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare.
Obligaţia şi responsabilitatea privind construcţia, întreţinerea şi repararea căilor de acces în/din drumul public, a parcărilor, a refugiilor şi a platformelor carosabile revin beneficiarului înscris în acordul prealabil. Deţinătorii de construcţii, amenajări, căi de acces, instalaţii sau orice alte obiective amplasate în zona drumului public sunt obligaţi să execute revizia periodică şi repararea acestora, pentru a asigura estetica, protejarea drumului şi siguranţa circulaţiei.
În cazul lucrărilor care afectează sistemul rutier, refacerea acestuia se va executa de către o firmă de specialitate agreată de administratorul drumului şi sub supravegherea acestuia. În cursul execuţiei lucrărilor în zona drumurilor şi pe durata exploatării şi întreţinerii construcţiei şi a instalaţiei, beneficiarul va lua toate măsurile de protecţie a fondului forestier. Zonele în care s-au depozitat materiale provenite din excavări vor fi reamenajate la terminarea lucrărilor, conform condiţiilor impuse prin acordul de mediu.
Pe perioada lucrărilor, materialele de construcţie, materialele rezultate din săpătură, utilajele, sculele, dispozitivele, etc., necesare construcţiei vor fi depozitate în afara domeniului public, pentru construcţii sau instalaţii cu caracter privat. Pentru construcţii sau instalaţii administrate de instituţii ale statului, acestea pot fi depozitate în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului.
În caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a lucrărilor efectuate fără respectarea condiţiilor impuse de administratorul drumului şi/sau Poliţia Rutieră sau a neaplicării Normelor metodologice privind semnalizarea lucrării, executantul răspunde contravenţional, civil sau penal, după caz.
Condiţiile speciale impuse de autorităţile de la Cetăţeni se prezintă astfel:
1.Durata valabilităţii acordului: 12 luni de la data eliberării acestuia.
2.Executantul are obligaţia refacerii elementelor afectate în urma executării lucrărilor, pe propria cheltuială. În cazul în care drumul / strada este în garanţie se interzice degradarea totală sau parţială a părţii carosabile şi a elementelor care fac parte integrantă din drum, dacă beneficiarul sau executantul lucrării, nu prezintă, contractul de refacere cu societatea care are în garanţie drumul/strada sau o firmă autorizată pentru drumurile / străzile ieşite din garanţie.
3.Drumul / strada afectată de lucrare, respectiv trotuarele şi spaţiile verzi vor fi aduse la forma iniţială în maxim 48 ore de la terminarea lucrărilor. Nerespectarea acestui lucru atrage aplicarea măsurilor sancţionatorii conform legislaţiei în vigoare.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!