10.7 C
Campulung Muscel
27/05/2024

Răspuns curios al Agenţiei de Mediu la solicitarea Asociaţiei “Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul”. Garda de Mediu vorbeşte de mii de tone de deşeuri cu conţinut de cianuri, Agenţia de Mediu, de 0,031 tone

Mai mult, ce a avut Tofan la ARO n-ar fi fost depozit de deşeuri (!), iar staţia aflată în revizie generală n-a înregistrat nimic în neregulă la incendiu!

    Unul din demersurile întreprinse de Asociaţia “Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul”, privind “Consecinţele şi măsurile dispuse ca urmare a incendiului izbucnit pe 2 octombrie 2013, pe fosta platformă ARO, în depozitul de deşeuri periculoase şi nepericuloase deţinut de SC GLOBAL ECO CENTER SRL Iaşi”, a constat într-o susţinută muncă de documentare la instituţiile cu atribuţii în domeniu: Prefectura Argeş, Garda de Mediu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş, ISU Argeş şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Argeş. Inclusiv Parchetului Câmpulung i s-a adresat A.S.C.M. pentru a afla care este stadiul dosarelor deschise înainte şi după incendiu, având ca obiect activitatea desfăşurată la depozitul de deşeuri de pe fosta platformă ARO.
    Cel mai recent răspuns primit este cel al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, cu un conţinut neaşteptat, care contrazice un document oficial, înaintat Judecătoriei Câmpulung de Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Argeş, înregistrat sub numărul 1506/4 iunie 2013. În documentul precizat se atrăgea atenţia cu câteva luni înainte de producerea incendiului la depozitul de deşeuri: „Fapta săvârşită de SC Global Eco Center SRL este cu atât mai gravă cu cât societatea are depozitate la punctul de lucru din municipiul Câmpulung, judeţul Argeş, mii de tone de deşeuri periculoase (ex. deşeuri cu conţinut de cianuri – cod CAEN 11.03.01), cu risc mare de contaminare în cazul unor poluări accidentale sau al gestionării neconforme cu prevederile autorizaţiei de mediu. Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze în condiţiile impuse de actul de reglementare, potenţialul de pericol asupra mediului şi sănătăţii umane, în speţa de faţă, fiind foarte mare.”
    Agenţia de Mediu vorbeşte, însă, de 0,031 tone de deşeuri cu conţinut de cianuri, căci aşa a raportat operatorul, adică moldoveanul Vasile Tofan. Şi mai sunt şi altele, ca, de pildă, depozitul lui Tofan, care n-ar fi depozit, şi că staţia de măsurare a aerului, din Calea Pietroasă, aflată în revizie generală, n-a înregistrat nimic în neregulă la incendiu.
Iată care au fost solicitările Asociaţiei “Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul” adresate Agenţiei de Mediu:
=Rezultatul determinărilor privind calitatea factorilor de mediu, apă, aer sol, întreprinse de Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş în timpul şi după incendiul din data de 2 octombrie 2013, izbucnit la depozitul de deşeuri de pe fosta platformă ARO;
=Care sunt indicatorii în cazul cărora au rezultat, la măsurătorile întreprinse de laboratorul dumneavoastră, depăşiri ale limitelor maxime admise;
=În ce măsură au afectat şi afectează aceste depăşiri sănătatea locuitorilor municipiului Câmpulung şi ai comunelor învecinate;
=Dacă eliberarea autorizaţiei de demolare a halei distruse – acţiune aflată în intenţiile firmei Landmark Management – a fost precedată de un raport de analiză a resturilor rezultate din incendiu şi a celor care vor rezulta din demolarea construcţiei, pentru a se constata în ce măsură şi cu ce sunt contaminate;
=Ce se va întâmpla cu molozul contaminat şi resturile rezultate din acţiunea de demolare;
=Care este motivul pentru care staţia de măsurare a calităţii aerului aflată în incinta Staţiei de Tratare a Apei Câmpulung, staţie aflată în administrarea instituţiei dumneavoastră, nu funcţionează la toţi parametri pentru care a fost proiectată să funcţioneze. Vă rugăm, specificaţi în răspunsul dumneavoastră, ce parametri (indici de calitate/valori măsurate) nu măsoară/nu afişează şi dacă aveţi în intenţie remedierea acestei probleme.

Ce răspunde Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş

    =Conform evidenţei gestiunii deşeurilor din perioada septembrie-octombrie 2013, pentru punctul de lucru Câmpulung, judeţul Argeş, SC GLOBAL ECO CENTER SRL Iaşi a raportat o cantitate de 0,031 tone de deşeuri cu conţinut de cianuri, cod 11 03 01, cantitate care a fost raportată de către operatorul economic menţionat, atât înainte, cât şi după producerea incendiului;
    =În data de 02.10.2013 (data producerii incendiului), personalul APM Argeş s-a deplasat cu aparatura mobilă de laborator la Industrial Park Câmpulung în vederea monitorizării calităţii aerului în timpul incendiului de la colectorul de deşeuri periculoase şi nepericuloase SC GLOBAL ECO CENTER SRL.
    În perioada 02-06.10.2013, au fost prelevate probe de aer de scurtă durată şi au fost determinaţi următorii indicatori: amoniac, aldehidă formică, fenol, acid clorhidric, compuşi organici volatili totali, benzen, toluen, xileni, pulberi în suspensie şi metale grele din pulberi (plumb, cadmiu, nichel, crom, cupru, zinc). Concentraţia de aldehidă formică a depăşit limita admisă (0,035 mg/m3) în timpul incendiului şi a doua zi după incident, iar concentraţia de pulberi totale în suspensie a depăşit valoarea admisă numai în ziua incendiului – 02.10.2013. Ulterior, acestea au înregistrat o tendinţă de descreştere şi s-au încadrat în limitele admise.
    =Începând cu data de 04.10.2013, APM Argeş a amplasat autolaboratorul mobil propriu în vecinătatea colectorului de deşeuri periculoase şi nepericuloase, în vederea monitorizării calităţii aerului pentru următorii indicatori: dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon. Din analiza înregistrărilor valorilor determinate nu s-au constatat depăşiri ale limitelor admise.
    În vederea determinării impactului asupra solului în zonă, în data de 03.10.2013, au fost prelevate probe de sol din puncte diferite şi au fost determinaţi următorii indicatori: hidrocarburi petroliere totale şi metale grele (plumb, cadmiu, nichel, crom, cupru, zinc). Valorile obţinute pentru indicatorii hidrocarburi petroliere totale, plumb, cadmiu, nichel, crom, cupru şi zinc au depăşit valorile normale admise, dar s-au încadrat în limitele valorilor pragului de alertă pentru soluri mai puţin sensibile.
    =Menţionăm că toate aceste rezultate au fost transmise Direcţiei de Sănătate Publică Argeş, în vederea stabilirii gradului de afectare a sănătăţii locuitorilor din zonă.
    În ceea ce priveşte calitatea apei în zonă, aceasta a fost monitorizată de către laboratorul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea.
    =SC LANDMARK MANAGEMENT SRL a solicitat instituţiei noastre emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Demolare parţială Hala C206”, propus a fi amplasat în municipiul Câmpulung, strada Traian, nr.223, judeţul Argeş.
    Pentru documentaţia tehnică în discuţie a fost parcursă procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, în conformitate cu Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, aprobată prin Ordinul ministrului Mediului şi Pădurilor, ministrului Administraţiei şi Internelor, ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.135/76/84/1284/2010. În cadrul procedurii de reglementare a fost întocmit Raport privind impactul asupra mediului.
    APM Argeş a emis Acordul de mediu nr.2 din 14.01.2015, care conţine condiţii şi măsuri de realizare a proiectului astfel:
    =În ceea ce priveşte deşeurile rezultate din demolări:
    -Vor fi colectate separat, pe platforme betonate din incinta LANDMARK; gradul de impurificare cu substanţe periculoase al acestor deşeuri va fi verificat prin analize de laborator. În cazul în care va rezulta că acestea sunt necontaminate, vor putea fi folosite, după concasare, fie în incinta societăţii, la nivelări, umpluturi, structuri drumuri interne, fie se vor valorifica la terţi, în scopuri similare, fie vor fi predate către o firmă specializată, care valorifică aceste tipuri de deşeuri.
    =Totodată, actul de reglementare mai sus menţionat include modul de monitorizare şi control al factorilor de mediu.
    -Pe parcursul lucrărilor de demolare se vor efectua analize pentru identificarea compoziţiei materialelor rezultate din demolare (betoane, cărămidă, moloz), pentru a se stabili dacă sunt nepericuloase sau nu. În funcţie de rezultatele analizelor de laborator, va fi stabilită modalitatea de valorificare/eliminare a materialelor rezultate în urma demolării.
    -Operaţiunile de demolare, stocare temporară deşeuri şi transport spre valorificare/eliminare a deşeurilor rezultate vor respecta cerinţele de mediu în vigoare.
    -Pe parcursul realizării lucrărilor de demolare, precum şi ulterior acestora, se va face o monitorizare strictă a tipurilor şi cantităţilor de deşeuri rezultate în urma demolării, precum şi a modalităţilor de valorificare/eliminare a acestora.
    -Preventiv, pe parcursul realizării lucrărilor de demolare a halei, se va monitoriza calitatea apelor pluviale evacuate în Râul Târgului, precum şi calitatea apelor subterane, prin cele două foraje existente pe amplasamentul complexului industrial LANDMARK.
    -În ceea ce priveşte SC GLOBAL ECO CENTER SRL, prin Dispoziţia Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş (APM Argeş) nr.1 din 24 aprilie 2014 a fost anulată Autorizaţia de Mediu nr.106 din 05.05.2010, revizuită la 20.07.2012, pentru activitatea SC GLOBAL ECO CENTER SRL, exercitată pe amplasamentul din municipiul Câmpulung, fosta Platformă ARO, strada Traian, nr.223, judeţul Argeş, dispoziţie confirmată, prin control judecătoresc (Dosarul Tribunalului Argeş nr.3042/109/2014), pentru legalitate şi temeinicie.
    -În prezent, SC GLOBAL ECO CENTER SRL nu deţine autorizaţie de mediu valabilă.
    APM Argeş a emis Adresa de informare nr.20126 din 31 octombrie 2014 cu privire la obligaţiile de mediu ce trebuiesc asumate de titularul activităţii, în temeiul dispoziţiilor art.10 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    SC GLOBAL ECO CENTER SRL este titularul obligaţiilor de mediu ce derivă din încetarea activităţii sale pe amplasamentul de la adresa sus-menţionată şi îi revine sarcina de a îndeplini la termen obligaţiile şi măsurile stabilite prin anexa la adresa de informare nr.20126/31.10.2014. Adresa de informare nr.20126 din 31 octombrie 2014 este publicată pe pagina proprie de internet a APM Argeş, conform linkului de acces:
http://www.anpm.ro/documents/13565/0/adresa+informare.pdf/c950c9c2-25ce-40f2-bedd-0cc6a1185fd
    APM Argeş nu are atribuţii de inspecţie şi control în domeniu, după cum rezultă din analiza comparată a dispoziţiilor alineatelor (1) şi (3) ale art.7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii conform cărora:
    „(1) Coordonarea, reglementarea şi implementarea în domeniul protecţiei mediului revin autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” (…).
    (3) Controlul respectării măsurilor de protecţia mediului se realizează de:
    a) comisari şi persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”;
    b) autorităţile administraţiei publice locale, prin personalul împuternicit.”
    Precizăm că amplasamentul activităţii pentru care s-a emis autorizaţia de mediu anulată ulterior nu se referă la un „depozit”, deoarece nu se încadrează în înţelesul definiţiei prevăzute la lit.b) din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    -un amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv; 
    -spaţii interne de depozitare a deşeurilor, adică depozite în care un producător de deşeuri execută propria eliminare a deşeurilor la locul de producere;
    -o suprafaţă permanent amenajată (adică pentru o perioadă de peste un an) pentru stocarea temporară a deşeurilor, dar exclusiv;
    -instalaţii unde deşeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor în vederea efectuării unui transport ulterior în scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în altă parte;
    -stocarea deşeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deşeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică de un an.”
    =Staţia automată AG6 amplasată în incinta Staţiei de Tratare a Apei Câmpulung este o staţie de tip Industrial 1, proiectată să măsoare următorii parametri de calitate a aerului: dioxid de sulf SO2, oxizi de azot (NO, NO2, NOx), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie – fracţiunea PM10 şi date meteo. Aceasta este inclusă în Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) şi se află în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), agenţiile de mediu având calitatea de operatori locali. În timpul incendiului şi în perioada următoare, valorile înregistrate la staţia AG6 pentru parametrii monitorizaţi (cu excepţia monoxid de carbon CO – defect) nu au depăşit valorile admise.
    Începând cu anul 2015, MMAP a încheiat Acordul-cadru pentru achiziţia publică de servicii în scopul realizării activităţilor multianuale ale Programului privind dezvoltarea şi optimizarea RNMCA şi a semnat primul contract subsecvent pentru achiziţia de servicii, în cadrul căruia au fost prevăzute activităţile de întreţinere şi reparaţii la echipamentele de monitorizare a calităţii aerului instalate în staţiile automate şi panourile de informare a publicului, inclusiv cele amplasate în municipiul Câmpulung Muscel. În această perioadă, echipamentele respective se află în curs de revizie generală şi se vor efectua reparaţiile constatate.
    Cu deosebită consideraţie,
Director executiv, ing. Cristiana Elena SURDU
Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei, ing.Roxana ROLEA
Consilier juridic Gabriel GHIŢULESCU 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!