3 C
Campulung Muscel
29/11/2023

Vânzarea Matriţelor, aprobată în ziua în care contractul cu Montana MG a fost autentificat la notar!

După privatizarea mai mult decât controversată a societăţii ARO, vândute la un preţ de mizerie unui investitor obscur, a cărui reputaţie îndoielnică în comerţul cu automobile era de notorietate internaţională, au curs reclamaţiile la instituţiile de control ale statului. Timp de câteva luni, în toamna-iarna anului 2004 şi în primele luni ale anului următor, pe platforma câmpulungeană s-au perindat reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Control, ai Gărzii Financiare, ai Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, ai Curţii de Conturi. Toate rapoartele întocmite au scos la iveală nereguli grave constatate în timpul verificărilor, o parte dintre acestea privind vânzarea Fabricii de Scule şi Matriţe, care figura pe lista activelor care concurau la realizarea obiectului principal de activitate al SC ARO SA, listă cuprinsă în anexa 1.15 a contractului de privatizare. Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr.45/26 septembrie 2003, încheiat între APAPS şi Cross Lander, prevedea, la articolul 12.1, obligaţia cumpărătorului ca, pe o perioadă de 5 ani de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, să nu înstrăineze în orice formă activele proprietate a societăţii, specificate în anexa 1 la contract, la care ne-am referit mai înainte. Or Fabrica de Matriţe a fost vândută de ARO, o jumătate de an mai târziu, societăţii Montana MG, care a plătit pe această comoară de pe platforma industrială 2,7 milioane de dolari.
Unul dintre rapoartele care relatează despre condiţiile încheierii tranzacţiei tranşate, câţiva ani mai târziu, de instanţa de judecată, care n-a găsit nimic „necurat” în vânzarea FSM, este cel al Gărzii Financiare – Comisariatul General. În toamna anului 2004, inspectorii Gărzii Financiare au făcut verificări la SC ARO SA, SC FSM ARO SA şi SC Montana MG SRL, iar concluziile au fost cuprinse în Raportul nr.1968/05.11.2004. Acest document a stat la baza Dosarului nr.673/2004 al Parchetului General. Iată în continuare un fragment din raportul Gărzii Financiare, care a declanşat cercetarea condiţiilor în care a fost înstrăinată Fabrica de Scule şi Matriţe.

Multe mijloace fixe au fost vândute la valoare 0

„În urma controlului efectuat la SC ARO SA, s-a constatat că, în data de 31 martie 2004, în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.8/26.02.2004, societatea vinde din patrimoniu către SC Montana MG SRL, în baza facturii fiscale seria AGMCA nr.6872503, active fixe la o valoare de 28,3 miliarde lei, reprezentând:
• hale industriale şi utilaje aparţinând Secţiei Sculărie şi Matriţe, în sumă de 18,9 miliarde lei;
• terenurile aferente, în sumă de 9,4 miliarde lei;
Din declaraţiile verbale ale reprezentanţilor SC ARO SA a rezultat faptul că societatea a efectuat reevaluarea majorităţii imobilizărilor corporale aflate în patrimoniu la data de 31.12.2003, în conformitate cu prevederile H.G. 1553/18.12.2003, cu excepţia activelor fixe vândute. 
Organul de control a constatat că valoarea de vânzare a activelor fixe reprezintă valoarea rămasă de amortizat înregistrată în contabilitatea SC ARO SA la data de 29 februarie 2004. Astfel, multe mijloace fixe au fost vândute la valoare 0, dintre care menţionăm: maşini de găurit, strunguri normale, strung carusel, maşini de frezat, maşini de rabotat, maşini rectificat, maşini ascuţit, polizoare duble, ciocane pneumatice, prese mecanice şi hidraulice, cuptoare electrice, maşini de polizat, scule pneumatice, scripete încărcare, poduri rulante, strunguri paralele, etc.

Deşi a încasat cea mai mare parte din contravaloarea activelor vândute, SC ARO SA a achitat către FSM ARO SA doar 2% din valoarea bunurilor

În urma controlului efectuat la SC FSM ARO SA (societate în care SC ARO SA este acţionar cu 91%) s-a constatat că, în data de 14 aprilie 2004, au fost cumpărate de către acţionarul majoritar, în baza Hotărârii AGA nr.3/05.04.2004, active fixe, materii prime, materiale, obiecte de inventar, produse finite şi produse în curs de execuţie în valoare totală de 129,2 miliarde lei, după cum urmează:
-active fixe corporale, necorporale şi imobilizări în curs – 10,8 miliarde lei;
-materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar – 46,5 miliarde lei;
-produse finite – 28,5 miliarde lei;
-produse în curs de execuţie – 43,3 miliarde lei;
Precizăm că achiziţia mijloacelor fixe s-a făcut la valoarea rămasă de amortizat, stocurile de materii prime, produse finite etc., la valoarea de înregistrare în contabilitate, iar contractele şi comenzile în derulare au fost preluate gratuit.
De asemenea, din declaraţiile verbale ale reprezentanţilor SC FSM SA rezultă că nu s-a efectuat reevaluarea imobilizărilor corporale aflate în patrimoniu la data de 31 decembrie 2003.
În data de 15 aprilie 2004, SC ARO SA revinde bunurile achiziţionate de la SC FSM ARO SA către SC Montana MG SRL cu aceeaşi valoare, întocmind facturile fiscale seria AGACB nr.8645272, 8645273, 8645274.
Cu privire la modul de decontare a tranzacţiilor comerciale, organul de control a constatat că, începând cu 31 ianuarie 2004 (în avans), până la data de 31 iulie 2004, SC Montana MG SRL a efectuat plăţi către ARO în sumă de 96,4 miliarde lei, care a fost utilizată de aceasta pentru achitarea datoriilor restante către diverşi furnizori (ISPAT SIDEX, ELECTRICA PITEŞTI, DISTRIGAZ, COS TÂRGOVIŞTE, etc.). Deşi a încasat cea mai mare parte din contravaloarea activelor vândute, SC ARO SA a achitat către FSM ARO SA doar 2% din valoarea bunurilor.
În conformitate cu situaţiile prezentate, SC ARO SA are de plată, la data de 31 august 2004, către SC FSM ARO SA suma de 156 miliarde lei, reprezentând creanţe comerciale, şi 22,4 miliarde lei, plăţi efectuate în contul SC ARO SA la diverşi furnizori ai acestuia.
Organul de control a constatat că, la data de 31 august 2004, atât SC FSM ARO SA, cât şi SC ARO SA au datorii mari la bugetul de stat în sumă de peste 386 miliarde lei, respectiv 1.628 miliarde lei, reprezentând CAS, contribuţiile la pensie suplimentară şi fond de şomaj, impozit pe salarii, TVA, etc.
Faţă de cele arătate mai sus, vă rugăm să dispuneţi începerea cercetărilor în vederea constatării existenţei sau inexistenţei elementelor constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art.266, pct. 2 şi 3, art.269, pct.1 din Legea 31/1990 republicată.”

Cinci imobile erau ipotecate în favoarea BCR. Cu banii de la Bulugea, ARO se angaja să plătească datoriile la bancă

Controlul Gărzii Financiare a fost urmat, după două luni şi jumătate, de cel al inspectorilor Curţii de Conturi, care au analizat şi ei împrejurările vânzării Fabricii de Matriţe, insistând asupra clauzelor din contractul de privatizare care interziceau acest lucru. „Potrivit prevederilor art.12.2 din contract, „în cazul ieşirii din patrimoniul societăţii a activelor prevăzute la art.12.1, prin înstrăinare (…) cumpărătorul datorează vânzătorului penalităţi. Valoarea acestora va fi egală cu valoarea de piaţă a activului înstrăinat (…) la data ieşirii activului din patrimoniul societăţii (exprimată în USD la cursul de schimb leu/USD, comunicat de BNR), care se va stabili prin raport de evaluare efectuat de un expert agreat de părţi (…). În orice situaţie, valoarea penalităţilor nu va fi mai mică decât valoarea contabilă a activului înstrăinat, la aceeaşi dată, exprimată în USD, la cursul zilei respective.”, consemnau cei de la Curtea de Conturi pe 15 februarie 2005.
Aceştia au punctat în raportul lor că „vânzarea activului a fost aprobată de Consiliul de Administraţie al SC ARO SA, prin Hotărârea nr.8, în aceeaşi zi în care contractul a fost autentificat prin notar public, respectiv în data de 26 februarie 2004.” Contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat între societatea ARO SA, reprezentată de Iustinian Preoteasa – director general şi Aurel Tocilă – director financiar-contabil, şi societatea comercială Montana MG SRL, din Câmpulung, reprezentată de Marinela Bulugea – asociat unic. ARO a vândut firmei lui Bulugea, în baza Hotărârii nr.8/26 februarie 2004 a Consiliului de Administraţie al SC ARO SA, „dreptul de proprietate asupra activelor SOCIETÃŢII COMERCIALE ARO SA, situate în Municipiul Câmpulung, strada Traian, nr.223, judeţul Argeş, înscrise în fişa bunului imobil cu numerele C487 – C558 inclusiv, reprezentând clădiri + mijloacele fixe aferente (maşini unelte, SDV şi birotică, conform listei de inventar), împreună cu terenul aferent în suprafaţă de 80.419,78 mp, având vecinătăţile: la Nord – rest proprietate SC ARO SA, la Sud – SC Centrale Termice SA şi SC Edilul CGA SA, la Est – strada Traian (Poarta 3 – aleea Calea Măgurii), la Vest – SC Edilul CGA SA şi aleea Calea Măgurii. Bunurile (…) au fost dobândite astfel: terenul în baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr.3727 din 13.05.1993 eliberat de Ministerul Industriei şi Comerţului, iar construcţiile, conform listei de inventar. Aceste bunuri sunt intabulate în Cartea Funciară nr. 472 a localităţii Câmpulung şi au număr cadastral 526.”
Părţile au convenit asupra unui preţ de 2,7 milioane de dolari, echivalentul sumei de 85.762.800.000 lei (1 USD – 31.764 lei). „La data redactării s-au achitat 482.000 USD, iar restul, de 2.218.000 USD, urmând a se achita în contul vânzătoarei, prin virament, în termen de 4 zile, de la ING Bank Sucursala Bucureşti, la BCR Câmpulung Sucursala Câmpulung. Transferul dreptului de proprietate se face în momentul achitării integrale a preţului.”, mai precizează contractul dintre ARO şi Montana MG.
Vânzătoarea o asigura pe cumpărătoare că imobilele pe care le înstrăina nu erau grevate de alte sarcini ori procese – potrivit extrasului de carte funciară nr.472 eliberat de Judecătoria Câmpulung, la data de 26 februarie 2004 – cu excepţia poziţiilor C493, C522, C523, C524, C525, care erau ipotecate în favoarea BCR Câmpulung – Sucursala Câmpulung. Însă ARO se obliga să achite datoriile către bancă la încasarea preţului. Tot în momentul primirii plăţii, ARO se angaja să-şi achite taxele şi impozitele, pentru că, în momentul tranzacţiei, nu era cu ele la zi, după cum rezulta din certificatul fiscal nr. 4183 din data de 26 februarie 2004, eliberat de Primăria Câmpulung.

ARO, prejudiciată cu 1,47 miliarde, prin calcularea raportului de schimb leu-dolar

În memoriul înaintat Curţii de Conturi, după numeroasele sesizări la Autoritatea Naţională de Control, Asociaţia „Salvaţi Muscelul” a micilor acţionari de la ARO relatează, printre multele aspecte curioase ale privatizării fabricii, şi despre nesocotirea acestei interdicţii, considerată la acea vreme „una dintre cele mai importante nereguli”. Preşedintele AVAS, Mircea Ursache, a semnalat-o în toate declaraţiile de presă: vânzarea unor active cu privire la care, prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, s-a instituit interdicţia de vânzare (FSM, în special), deoarece concură la desfăşurarea şi realizarea activităţii principale a SC ARO SA.
“Pe lângă încălcarea dispoziţiilor din contractul de privatizare, au fost grav prejudiciate interesele material-patrimoniale şi socio-profesionale ale ARO SA şi APAPS, după cum urmează:
• contravaloarea preţului de vânzare, exprimat în valută – 2.700.000 dolari americani  – echivalent 85.762.800.000 lei, a fost stabilită la un raport de schimb de 31.764 lei/USD, în condiţiile în care cursul BNR pentru data de 26 februarie 2004 era de 32.309 lei/USD. Pe fond, SC ARO SA a fost prejudiciată cu suma de 1.471.500.000 lei.
• contractul nu prevedea clauzele prin care noul proprietar al F.S.M.A. va achita contribuţiile restante pe ultimii 7 ani la asigurările de sănătate pentru angajaţi, deşi acestea au fost reţinute la plata salariilor.
Pentru favorizarea SC Montana MG SRL în vederea cumpărării spaţiilor, Iustinian Preoteasa, în înţelegere cu Gheorghe Ioan Voinescu, a procedat la rezilierea Contractului de închiriere active FSMA – SC ARO SA nr.461/10.11.1997, deşi valabilitatea acestuia expiră în 2006.”, cităm din memoriul trimis Curţii de Conturi de către Asociaţia „Salvaţi Muscelul”, document semnat de Ion Cotescu, în calitate de vicepreşedinte.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!