5.5 C
Campulung Muscel
22/04/2024

Administratorii de asociaţii au cerut Consiliului Local să stabilească cine nu are dreptul la loc de parcare la bloc

La un an distanţă de momentul adoptării Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare la bloc, care n-a ajuns să fie pus în aplicare, din motiv de nefinalizare a lucrărilor de amenajare a zonelor taxate, Executivul lui Liviu Ţâroiu i-a adus câteva modificări. Regulile corectate au fost prezentate aleşilor municipali, la dezbaterea ordinară de ieri după amiază, al cărei deznodământ îl vom aduce la cunoştinţa cititorilor într-o ediţie viitoare. Deocamdată, vom relata despre cum au gândit oamenii primarului să îmbunătăţească ansamblul de norme trecut prin chinurile facerii în vara 2017 – primăvara 2018. Ca să se constate în primăvara 2019 că tot mai e de lucrat la el. Probabil că vom asista la schimbări şi după ce Primăria va experimenta în teren condiţiile impuse plătitorilor de taxă pentru utilizarea parcărilor de domiciliu. 

Taxa care nu s-a încasat anul trecut rămâne, în 2019, tot 80 lei  

În regulamentul aflat în vigoare de un an, care ar fi trebuit să aducă şi nişte venituri la buget, dacă ADP-ul şi societatea câştigătoare a lucrării îşi duceau sarcinile la îndeplinire, a fost introdusă o reglementare referitoare la persoanele care nu vor beneficia de prevederile sale. Mai exact, nu vor fi admise la procedura de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu persoanele fizice care: 

=Nu pot dovedi domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de domiciliu; 

=Deţin garaje amplasate în zonă sau care locuiesc la curţi; 

=Nu deţin un autoturism în proprietate/folosinţă; 

=Înregistrează obligaţii restante faţă de asociaţia de proprietari de care aparţin, prezentând în acest sens adeverinţa.

Solicitanţii care nu sunt înscrişi într-o asociaţie vor face dovada plăţii utilităţilor, prin prezentarea de adeverinţe sau alte înscrisuri de la furnizorii de utilităţi, valabile de la data încheierii contractului.

=Înregistrează obligaţii restante la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului local, prezentând în acest sens certificatul fiscal emis de organul fiscal al Municipiului Câmpulung, valabil la data încheierii contractului.

Cererile şi documentele depuse vor fi analizate de Comisia de atribuire a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din Câmpulung. 

Modificările expuse s-au produs ca urmare a „numărului mare de sesizări primite din partea asociaţiilor de proprietari şi din partea furnizorilor de utilităţi, privind neplata la timp a obligaţiilor financiare, cât şi a constatărilor privind obligaţiile restante la plata impozitelor şi taxelor datorate la bugetul local ale unor contribuabili”, astfel justifică Executivul noutăţile aduse regulamentului votat anul trecut.        

O altă prevedere de interes pentru cetăţenii posesori de maşină, interesaţi să-şi asigure locul de staţionare, constă în actualizarea cuantumului taxei anuale de parcare, care, pentru anul 2019, rămâne la 80 de lei. Cât s-ar fi plătit şi în 2018, dacă Primăria ar fi început să colecteze de la populaţie această obligaţie aprobată în primul trimestru al anului trecut. Şi pentru această modificare supusă atenţiei legiuitorilor locali, Executivul a avut o justificare: „(…) În anul 2018, nu au fost îndeplinite condiţiile tehnice pentru atribuirea locurilor de parcare şi, implicit, a încheierii contractelor de închiriere pentru parcările de domiciliu.” Regulamentul împrospătat prin votul de ieri după amiază mai stabileşte că „taxa de parcare anuală se datorează începând cu data de 1 a lunii următoare încheierii contractului, proporţional cu numărul de luni din an rămase până la 31 decembrie a fiecărui an.”

Sunteţi obligat să-i lăsaţi şi pe alţii pe locul de parcare pentru care plătiţi taxa. Cu condiţia să lase numărul de telefon în parbriz şi să plece în 10 minute de când i-aţi sunat  

Odată cu rectificarea regulilor în materia parcărilor de la blocuri s-a aprobat şi un model de contract, din care aflăm că valabilitatea lui este de trei ani, termen calculat de la data de 1 a lunii următoare semnării şi înregistrării lui la Primărie, cu posibilitatea de prelungire a duratei din trei în trei ani, dacă utilizatorul îşi manifestă voinţa de prelungire prin depunerea unei solicitări, până la data de 30 noiembrie a ultimului an fiscal de valabilitate a contractului. „În situaţia în care utilizatorul locului de parcare nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată integrală a tuturor creanţelor fiscale datorate bugetului local, Municipiul Câmpulung va proceda la încetarea de drept a contractului, fără a fi necesară o înştiinţare prealabilă a utilizatorului locului de parcare, care poate fi repartizat unui alt solicitant, începând cu ziua următoare primului termen scadent de plată a taxelor şi impozitelor locale. Contractul de închiriere încetează prin denunţare unilaterală de către Municipiul Câmpulung, dacă locului de parcare i s-a atribuit o altă destinaţie sau ca utilitate publică.”, redăm din modelul de contract. 

Plata taxei se face semestrial, în două tranşe, până la 31 martie, respectiv până la 30 septembrie, cu menţiunea că neplata la termen atrage majorări de întârziere. 

Pe lângă obligaţia de ocupare a locului indicat în contract şi de achitare a taxei, utilizatorului i se impune să respecte mai multe condiţii: 

=Să respecte semnalizarea rutieră verticală şi orizontală a parcajelor; 

=Să nu ridice niciun fel de construcţie ori să monteze dispozitive de blocare a accesului la locul de parcare utilizat; 

=Să nu subînchirieze locul de parcare atribuit în baza contractului. Nerespectarea acestei prevederi conduce la rezilierea unilaterală a contractului, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat;

=Schimbul de locuri de parcare între beneficiari sau cu alt loc rămas disponibil se realizează numai în baza cererii scrise de solicitant şi aprobate de primar; 

=Să păstreze curăţenia în parcaje; 

=Să nu execute lucrări de reparaţii sau întreţineri auto pe locul de parcare, inclusiv spălarea/curăţarea acestora; 

=Să elibereze necondiţionat locul de parcare în situaţia efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea spaţiului de parcare sau dacă locului i s-a atribuit o altă destinaţie; 

=Să anunţe în scris sau pe e-mail, cu confirmare de primire, în termen de 5 zile, orice modificare survenită privind schimbarea numelui, a domiciliului / reşedinţei/ sediului/ punctului de lucru, a numărului de înmatriculare ori vânzarea apartamentului/ sediului social/ punctului de lucru ori a autovehiculului, în caz contrar, contractul încetează de drept; 

=Renunţarea la locul de parcare se face în baza unei cereri înregistrate la Primărie, la care se anexează o copie a cărţii de identitate; 

=În cazul decesului utilizatorului, moştenitorul va transmite la Primărie certificatul de deces şi certificatul de moştenitor (sau declaraţia notarială de acceptare a succesiunii) până la finalul anului în care a avut loc decesul sau în 30 de zile de la data decesului, dacă acesta a avut loc în luna decembrie, pentru a prelua locul de parcare, dacă din documentele prezentate rezultă că are domiciliul la adresa defunctului. În caz contrar, contractul va înceta de drept; 

=Să afişeze la loc vizibil, în interiorul autoturismului, în colţul din partea dreaptă jos a parbrizului, permisul de identificare a titularului locului de parcare; 

=Să nu întreprindă nicio acţiune cu scopul de a obţine venituri de la alţi utilizatori ca urmare a folosirii locului de parcare alocat; 

=Să prezinte necondiţionat persoanelor împuternicite să efectueze controlul asupra parcajelor de reşedinţă toate documentele referitoare la acestea; 

=Să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor şi instalaţiilor parcajului, ca urmare a unor manevre greşite sau a nerespectării semnalizării rutiere sau a normelor de utilizare a parcajului; 

=Să utilizeze locul de parcare doar pentru un autovehicul funcţional; 

=Să permită parcarea altor vehicule în intervalul de timp în care acesta nu ocupă locul de parcare, cu condiţia ca persoana care parchează să lase un număr de contact pe parbriz şi să elibereze locul în maxim 10 minute de când a fost contactat; 

=Să aibă inspecţia tehnică periodică valabilă.  

Contravenţiile în materia parcărilor de domiciliu se sancţionează cu amenzi cuprinse între 150 lei şi 500 lei. “E.M.”

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!