19.1 C
Campulung Muscel
19/06/2024

Fost ofiţer muscelean, declarat de instanţă lucrător al Securităţii

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii are publicate pe site liste şi hotărâri judecătoreşti cu cei care au fost cadre, dar şi colaboratori ai Securităţii. Lista cadrelor Securităţii cuprinde numele ofiţerilor şi subofiţerilor a căror verificare a fost solicitată de persoane care şi-au exprimat dreptul de acces la dosar, precum şi numele fostelor cadre ale aparatului represiv comunist, care deţin în prezent o funcţie publică. În cazul persoanelor care nu au avut calitate procesuală (deoarece nu mai sunt în viaţă), s-au reţinut ca relevante datele biografice, gradele şi funcţiile deţinute în structurile DSS/CSS (Departamentul Securităţii Statului/Consiliul Securităţii Statului), conform documentelor studiate şi fişelor profesionale. În cazul ofiţerilor şi subofiţerilor, Consiliul a solicitat instanţelor de Contencios Administrativ constatarea calităţii de lucrător al Securităţii, în urma încălcării drepturilor fundamentale ale omului.

În continuare vă prezentăm hotărârea Curţii de Apel Bucureşti în cazul unui muscelean, originar din Bughea de Jos, care a fost ofiţer de Securitate la Inspectoratul din Cluj Napoca, unde avea şi domiciliul. În cazul musceleanului, instanţa a constatat calitatea de lucrător al Securităţii, la solicitarea CNSAS.

„Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal, Dosar nr. 6103/2/2011. Sentinţa civilă nr.856. Sentinţa publică din data de 8 februarie 2012. Curtea constituită din: Judecător Diana Magdalena Bulancea şi Grefier Mihaela Grigore. Pe rol fiind acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în contradictoriu cu pârâtul, Lemnaru Emil.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul, prin consilier juridic (…), cu delegaţie la dosar (fila 92), lipsind pârâtul. 

Procedura legal constituită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Reclamantul, prin reprezentant, arată că nu mai are de formulat alte cereri prealabile judecăţii cauzei.

Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul cererii.

Reclamantul, prin reprezentant, solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată şi precizată, respectiv constatarea calităţii de lucrător al Securităţii a pârâtului, arătând că acesta a întreprins activităţi care au îngrădit dreptul la viaţă privată, prevăzut de articolul 12 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, fiind, totodată, asigurate condiţiile impuse de legiuitor prin articolul 2, litera a, din OUG nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008.

Curtea, în conformitate cu dispoziţiile articolului 150 Cod Procedură Civilă, declară dezbaterile închise şi reţine cauza spre soluţionare. Curtea, deliberând asupra acţiunii în constatare de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a de Contencios Administrativ şi Fiscal, la data de 1 iulie 2011, sub numărul 6103/2/2011, reclamantul, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, a formulat acţiune în constatarea calităţii de lucrător al Securităţii în privinţa pârâtului Lemnaru Emil.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că sunt asigurate condiţiile impuse de legiuitor prin articolul 2, alineatul a din OUG nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, pentru a se putea constata calitatea de „lucrător al Securităţii”. Astfel, norma citată impune îndeplinirea următoarelor condiţii pentru a se putea reţine calitatea invocată:

1.Persoana să aibă calitatea de ofiţer, inclusiv acoperit, sau subofiţer al Securităţii în perioada 1945-1989. Or, în speţa dată, această condiţie este asigurată, deoarece pârâtul Lemnaru Emil a avut gradul de căpitan în cadrul Inspectoratului Judeţean Cluj – Serviciul 1 (1973).

2.În calitatea menţionată la punctul 1, să fi desfăşurat activităţi prin care a suprimat sau îngrădit drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului. Şi această condiţie este asigurată, întrucât toate măsurile întreprinse de către pârât au încălcat drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului garantate prin legi în vigoare la acea dată, respectiv dreptul la viaţă privată, prevăzut de articolul 12 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe conţinutul articolelor 1 alineatul 7, articolul 2, litera a), articolul 8, litera a) şi articolul 11, alineatul 1 ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008/, coroborate cu articolul 27, alineatul 1 şi 5, articolul 35, alineatul 5, litera a, din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, adoptat prin Hotărârea Colegiului nr. 2/2008, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 18/09.01.2009, precum şi pe dispoziţiile articolului 112 al Codului de Procedură Civilă.

În dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosar fotocopii certificate pe de următoarele înscrisuri: Nota de Constatare nr. DI/I/1040/13.05.2011, aprobată de Colegiul C.N.S.A.S.; Dosarul I 195808 (cotă C.N.S.A.S.), fila 18; Dosarul I 258760 (cotă C.N.S.A.S.), volumul I, fila 56, volumul II, fila 11v; Dosarul I 259335 (cotă C.N.S.A.S.), filele 17, 18 şi 22.

Pârâtul, deşi legal citat, nu a depus întâmpinare şi nici nu s-a prezentat la instanţă pentru a-şi exprima poziţia procesuală, aspect ce urmează a fi interpretat de către instanţă ca un început de dovadă scrisă împotriva sa, potrivit dispoziţiilor articolului 225 din Codul de Procedură Civilă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de obiectul cererii de chemare în judecată şi de temeiurile de drept incidente în cauză, Curtea reţine următoarele:

Dispoziţiile articolului 2, alineatul a) ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, definesc noţiunea de lucrător al Securităţii ca fiind „orice persoană care, având calitatea de ofiţer sau de subofiţer al Securităţii sau al Miliţiei, cu atribuţii pe linie de Securitate, inclusiv ofiţer acoperit, în perioada 1945-1989, a desfăşurat activităţi prin care a suprimat sau a îngrădit drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului.”

Din înscrisurile existente la dosarul cauzei reiese că pârâtul Lemnaru Emil, fiul lui I. şi A., născut la data de (…), în Bughea de Jos, judeţul Argeş, domiciliat în Cluj Napoca, (…), judeţul Cluj, a avut gradele de locotenent-major (1969), căpitan (1973, 1977) şi respectiv maior (1983) în cadrul Inspectoratului de Securitate Cluj (1969, 0973, 1977, 1983), Serviciul 1, Biroul 3 (1969), Serviciul 1 (1973, 1974) şi respectiv, Grupa Operativă Teritorială 0544 (1983).

În raport de conţinutul acestor adrese, Curtea apreciază îndeplinită prima condiţie impusă de dispoziţiile articolului 2, litera a) din OUG nr. 24/2008, în sensul că pârâtul a avut calitatea de ofiţer al Securităţii.

Din înscrisurile ataşate acţiunii în constatare şi neconstatare rezultă că, din poziţia deţinută, pârâtul a desfăşurat activităţi de urmărire informatică, participând activ la urmărirea lui D.Ş.A., portar la Studioul de Radio Cluj, întrucât „a expediat o scrisoare cu un profund caracter naţionalist”, prin cooperarea cu IJS Timiş, pârâtul intrând în posesia scrisorii originale şi propunând avertizarea celui urmărit „la sediul unităţii noastre, în prezenţa tatălui său, redactor la Studioul de Radio, membru P.C.R.”, avertizarea fiind făcută de către pârât, împreună cu un alt lucrător.

De asemenea, pârâtul, în calitate de ofiţer de legătură pentru supravegherea informativă a lui B.H.C., fost student la Facultatea de Stomatologie din Cluj-Napoca, supravegheat informativ pentru „intenţii de evaziune” în urma depunerii unei cereri de căsătorie cu o persoană de cetăţenie belgiană, în perioada 1974-1979, a solicitat, primit şi redactat note informative de la sursa Toma Ionescu, referitoare la tatăl B.O., respectiv fratele „medic stomatolog în Moldova” şi colegii de clasă P.D., L.M., T., C., M., dispunând exploatarea informatică a acesteia.

Încălcarea dreptului la viaţă privată s-a produs în momentul în care demersurile pârâtului au determinat interceptarea corespondenţei celui urmărit, deturnarea acesteia pe motiv „că nu pot ajunge la destinaţie”, propunerea şi participarea la avertizarea acestuia în prezenţa tatălui său.

De asemenea, Curtea reţine că, pe baza măsurilor dispuse de către pârât, Securitatea a pătruns în anturajul persoanelor urmărite prin investigaţiile la domiciliu, prin interceptarea corespondenţei şi, nu în ultimul rând, prin interceptarea convorbirilor.

Din conţinutul înscrisurilor menţionate anterior, reiese în mod evident că în virtutea funcţie sale, prin activităţile desfăşurate, pârâtul a adus atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, recunoscute şi garantate de legislaţia în vigoare la acea dată, prejudiciind grav statutul persoanelor urmărite.

În consecinţă, Curtea reţine că şi a doua condiţie prevăzută de dispoziţiile articolului 2, litera a) din OUG 24/2008 este îndeplinită în sensul că, prin acţiunile întreprinse în calitatea sa de angajat al organelor Securităţii, pârâtul a adus atingere dreptului la viaţă privată, secretul corespondenţei şi al convorbirilor telefonice (articolul 33 din Constituţia României din 1965, coroborat cu articolul 17 din pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice).

Pentru aceste motive, în numele Legii, hotărăşte:

Admite acţiunea formulată de reclamantul Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, cu sediul în Bucureşti, strada Matei Basarab, nr. 55-57, sector 3, în contradictoriu cu pârâtul Lemnaru Emil, domiciliat în Cluj Napoca, judeţul Cluj.

Constată calitatea de lucrător în privinţa pârâtului.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 8 februarie 2012.” 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!