19.1 C
Campulung Muscel
19/06/2024

HARUL SI VEŞNICIA!

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

„Fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos” 1 Petru 1:13. Studiul acesta a fost mult binecuvântat pentru mine şi sper să fie binecuvântat pentru mulţi din cei ce îl vor cerceta îndeaproape. Când l-am pregătit, cu cât m-am adâncit în studiu, cu atât am constatat că această temă e nu numai glorioasă, ci şi foarte bogată. Departe de mine de a spune că am epuizat această temă. Eu v-am prezentat doar câţiva ciorchini, urmând ca voi să vă coborâţi în vie şi fiecare să culeagă pentru sine şi pentru alţii atât cât doreşte. Adânciţi-vă în har. Îmbrăcaţi-vă în har. Întăriţi-vă în har. Îmbogăţiţi-vă în har. Bucuraţi-vă de har. Biruiţi prin har şi veţi fi proslăviţi prin har.

În acest capitol final doresc să cercetăm ce destăinuiri ne face Biblia în legătură cu harul şi veşnicia. Noi suntem conştienţi că viaţa aici pe pământ e aşa de trecătoare. Într-o Duminică la amiază am fost invitat să merg la un frate, dar n-am putut, iar seara mi s-a spus că a murit. Moartea vine pe neaşteptate. Toţi purtăm în noi germenele morţii, dar nu ştim când, unde şi cum vom muri. Unii chiar acum sunt pe pat de suferinţă. Ce mult m-aş bucura ca acest capitol să le fie de un real folos! O, voi muritori de pretutindeni, Evanghelia harului e o veste bună pentru toţi! Există o viaţă fără necazuri, fără dureri, fără boli şi fără moarte, o viaţă veşnică. Dumnezeu a pus în inima oamenilor gândul veşniciei Eclesiastul 3:11, iar Biblia afirmă că există viaţă veşnică. Prin aceste cuvinte eu nu caut să-ţi stârnesc curiozitatea, ci doresc, pe baza Cuvântului lui Dumnezeu, să ai deplina încredinţare că există o viaţă veşnică. Până acum poate ţi-ai pus toată nădejdea în vraja vremelnică concretizată în bunurile materiale din această Vale a Plângerii. În opoziţie cu acestea, există alte bunuri nepieritoare şi mult mai glorioase în împărăţia slăvită a Fiului dragostei Lui, unde e moştenirea sfinţilor în lumină.

1.Prin har, fără merite, orice păcătos poate primi viaţa veşnică. În alte cuvinte, să nu te mai temi de moarte, ci să ai siguranţa vieţii fără de sfârşit, siguranţa eternităţii. Viaţa veşnică a fost făgăduită de Dumnezeu care nu poate să mintă Tit 1:2 şi e dăruită tuturor celor ce prin credinţă Îl primesc pe Domnul Isus ca Mântuitor al lor. La 1 Ioan 5:11,12, este scris: „Şi mărturisirea este aceasta: „Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, fi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa; cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viaţa”. Ea e datorită dragostei lui Dumnezeu faţă de tine şi faţă de mine. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” Ioan 3:16. Viaţa veşnică nu e răsplată, ci e un dar pe care păcătosul trebuie să-1 primească în timp ce trăieşte aici pe pământ. „Darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Hristos Isus, Domnul nostru” Romani 6:23. Vine, vine moartea, indiferent ce pregătire ai, ce funcţie înaltă sau umilă deţii, întrebarea însă e: ai tu viaţa veşnică? După cum în Egipt îngerul morţii nu a pricinuit nici un rău întâilor născuţi ai evreilor, căci aveau sângele mielului jertfit pus pe uşiorii uşii, tot aşa celui ce a fost spălat de păcate prin sângele Domnului Isus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, moartea nu-i pricinuieşte nici un rău, căci are viaţa veşnică. Apostolul Pavel a scris: „Moartea-mi este câştig” Filipeni 1:23. Ea ne strămută din lumea vremelniciei, în cea a veşniciei. La 1 Petru 3:7, harul e numit „harul vieţii”, a vieţii fără de sfârşit. Toţi năzuiesc după o aşa viaţă, şi Dumnezeu o oferă în dar. Eu am primit-o, dar tu?

2.Apostolul Petru în textul dat la începutul acestui capitol ne vorbeşte de un har care ne va fi adus la a doua venire a Domnului Isus, e vorba de harul glorificării noastre. La prima Sa venire, El ne-a adus harul mântuirii, a vieţii veşnice. Deşi prin har am primit viaţa veşnică, totuşi noi purtăm încă în trupul nostru boli, dureri, neputinţe. De multe ori suspinăm în noi înşine. Dar şi acestea sunt binecuvântate, căci ne dezleagă mai mult de pământ. La venirea Domnului Isus în glorie, El va aduce răscumpărarea trupului nostru, adică va face „descoperirea fiilor lui Dumnezeu”, cum o numeşte apostolul Pavel Romani 8:19-23. Atunci se petrece izbăvirea noastră din robia stricăciunii, vom fi scoşi de sub a doua lege a termodinamicii spre a avea parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. „El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile” Filipeni 3:21. Iar la 1 Corinteni 15:51-55, ni se destăinuie cum se va produce această transformare: „Iată vă spun o taină: nu vom adormi cu toţi, dar toţi vom fi schimbaţi într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii, să se îmbrace în nemurire”. Şi apostolul Ioan afirmă acelaşi adevăr prin cuvintele: „Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că ÎI vom vedea aşa cum este” 1 Ioan 3:2.

(continuare în numărul viitor)

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3. 

Telefon 0745.021.424

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!