25.2 C
Campulung Muscel
16/04/2024

La sfârşitul lunii iulie, vom afla cine va conduce Poliţia Locală

La ultima şedinţă ordinară a Legislativului din mandatul 2012-2016 s-a discutat şi votat proiectul de hotărâre privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de şef al Poliţiei Locale Câmpulung. Consilierii locali au aprobat procedurile şi criteriile pentru organizarea concursului. La o lună după ce a fost aprobat, pe site-ul Primăriei Câmpulung a fost publicat anunţul de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei, care, din decembrie 2009, a fost exercitată de Auraş Ghiţă, prin dispoziţie a primarului. 

Conform atribuţiilor, şeful Poliţiei Locale îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului, este şef al întregului personal din subordine şi are următoarele atribuţii:

=organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a Poliţiei Locale;

=întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;

=asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;

=răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

=aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă;

=studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;

=analizează trimestrial activitatea Poliţiei Locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de Comisia Locală de Ordine Publică;

=asigură informarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii Poliţiei Locale;

=reprezintă Poliţia Locală în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;

=asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni, în condiţiile legii;

=propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;

=asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;

=participă la audienţele cu cetăţenii;

=întocmeşte rapoarte de evaluare ale personalului, potrivit competenţei;

=urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distincte de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;

=întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;

=menţine legătura permanentă cu beneficiarii, privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;

=analizează contribuţia funcţionarilor publici din Poliţia Locală la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;

=organizează şi execută controale tematice şi inopinante asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către personalul Poliţiei Locale;

=organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

=organizează activitatea de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incediilor;

=întocmeşte fişele posturilor din cadrul Poliţiei Locale şi le reactualizează ori de câte ori este necesar, pentru a răspunde permanent nevoilor şi cerinţelor şi a fi conforme cu legislaţia în vigoare;

=repartizează corespondenţa personalului din subordine, care corespunde din punct de vedere legal şi al competenţelor proprii, în scopul realizării la timp şi în mod corespunzător a obiectivelor, urmărind rezolvarea sa în timp;

=întocmeşte lunar foaia colectivă de prezenţă pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale şi o supune spre aprobare primarului;

=asigură asistenţa şi supervizarea documentelor create de salariaţii din cadrul Poliţiei Locale;

=urmăreşte arhivarea documentelor create în cadrul structurii conduse şi predarea acestora anual la arhiva Primăriei;

=urmăreşte legislaţia aplicabilă, atât în ceea ce priveşte modificarea şi completarea cadrului existent, cât şi a noutăţilor de imediată aplicare, îndeplinind toate obligaţiile rezultate din acestea, care sunt de natura postului, respectiv a funcţiei publice deţinute sau a atribuţiilor delegate, informând în scris superiorul ierarhic;

=îndeplineşte orice atribuţie primită de la superiori ierahici, formulată verbal sau în scris, care se prezumă că este legală, fiind obligat să se conformeze dispoziţiilor acestora, orice refuz făcându-se în scris şi motivat, în termen de cel mult 24 de ore de la primire;

=rezolvă în termenele stabilite de către superiori ierarhici, lucrările repartizate;

=redactează şi procesează pe calculator documentele proprii;

=prezenta fişă se completează cu atribuţii şi sarcini prin dispoziţii scrise şi acte normative ulterioare;

=răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;

=are obligaţia de a respecta şi cunoaşte prevederile Ordinului 400/2015, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, urmărind identificarea riscurilor din cadrul direcţiei şi întocmeşte planul de management al serviciului, asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii, asigură cunoaşterea şi aplicarea de către personalul din subordine a procedurilor prevăzute de S.C.I.M.;

=are obligaţia de a respecta normele securităţii şi sănătăţii muncii, conform Legii nr. 319/2006, HG nr. 425/2006 şi normativele în vigoare;

=este direct răspunzător în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor acţiuni voluntare;

=respectă normele PSI, conform Legii nr. 307/2006;

=respectă normele şi îndatoririle prevăzute în Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici;

=respectă prevederile Codului de conduită a funcţionarilor publici, conform Legii nr. 7/2004.

Cei care vor să se înscrie la concurs trebuie să îndeplineacă nişte condiţiile generale, cum ar fi să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; vârsta de minim 18 ani împliniţi; capacitate deplină de exercitiu; stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate; condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice: nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; nu au fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; nu au desfăşurat activitate de poliţie politică.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le aibă cei care aspiră la această funcţie, sunt: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ori studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, în unul din domeniile: Ştiinţe sociale – specializări: Ordine şi Siguranţă Publică, Poliţie Locală, Ştiinţe Politice, Drept, Administraţie Publică, conducere militară. Candidaţii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice este de minim doi ani, iar doritorii vor avea cunoştinţe de operare PC la nivel mediu.

11 iulie 2016, ora 15.00, este data limită până la care se  primesc dosarele de înscriere. Urmează o selecţie a dosarelor, iar afişarea celor care au trecut de ea se face în perioada 12-15 iulie 2016, cu menţiunea „admis” sau „respins”. Cei care au trecut de selecţia dosarelor intră la examen, care va avea trei probe. Proba de abilităţi pe calculator (suplimentară) se va desfăşura joi, 21 iulie, de la ora 10.00, iar o oră mai târziu, la 11.00, este programată proba scrisă. Al treilea hop este interviul, planificat pentru miercuri, 27 iulie 2016, de la ora 11.00. Probele „scris” şi „interviul” vor fi notate cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim pentru promovarea fiecărei probe fiind de 50 de puncte. În anunţul postat pe site-ul Primăriei Câmpulung nu este specificată şi data la care vor fi afişate rezultatele finale ale concursului. 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!