12.4 C
Campulung Muscel
20/05/2024

La Primăria Poienarii de Muscel s-au plătit nelegal două lucrări

La Primăria Poienarii de Muscel, auditorii financiari de la Camera de Conturi Argeş au verificat contul anual de execuţie al instituţiei, în perioada 2 iulie – 30 iulie 2015. Suma totală estimată ca abatere s-a ridicat la 294.000 lei, din care 13.000 lei au fost venituri suplimentare, 23.000 lei, prejudicii şi 258.000 lei, abateri financiar-contabile. Toate sumele au rezultat numai din activitatea proprie a Primăriei. 

Ca la toate primăriile din Muscel, bugetul local nu s-a realizat conform cerinţelor legii

Personalul Camerei de Conturi a demarat acţiunea de audit cu verificarea modului de elaborare şi fundamentare a proiectului de buget pe anul 2014, precum şi autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat. La final, s-a concluzionat că fundamentarea şi elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al instituţiei nu s-a realizat conform cerinţelor Legii privind finanţele publice locale, în sensul că veniturile proprii au fost evaluate fără operaţiuni prealabile de inventariere a materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele aferente, iar cheltuielile nu au fost stabilite în stricta corelare cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.

Mai multe neconcordanţe la examinarea exactităţii şi realităţii datelor reflectate în situaţiile financiare

=La 31 decembrie 2014, soldul contului 231 „Active fixe corporale în curs de execuţie” şi 233 „Active fixe necorporale în curs de execuţie” nu reprezintă realitatea, în sensul că în componenţa acestora au fost menţinute cheltuieli aferente unui obiectiv de investiţii recepţionat şi pus în funcţiune, în valoare de 366.570 lei. Imediat după ce a fost descoperită neregula, s-a luat măsura remedierii ei, prin regularizarea operaţiunilor înregistrate eronat în cele două conturi. 

=Prin situaţiile financiare întocmite la 31 decembrie 2014, nu au fost raportate creanţe ale bugetului local, provenind din rămăşiţa înregistrată în evidenţa analitică pe plătitor, în sumă estimată de 250.371 lei. Personalul de specialitate din Primăria Poienarii de Muscel a identificat neconcordanţele dintre lista de rămăşiţă pe plătitor, extrasă din Registrul nominal unic de evidenţă al plătitorilor la 31 decembrie 2014, şi cea înregistrată în evidenţa contabilă la aceeaşi dată, stabilindu-se ca diferenţă chiar suma de 250.371 lei, care a fost trecută în contabilitatea Primăriei, în acest fel, deficienţa a fost remediată.

=În evidenţa contabilă a Primăriei figurau amenzi în valoare de 7.482 lei, reprezentând sume încasate, pentru care organul fiscal local nu a primit titlul de creanţă şi nu a operat debitul în evidenţa fiscală. Printr-o notă contabilă, din 16 iulie 2015, neregula a fost îndreptată prin evidenţierea sumei de 7.482 lei în contul de venituri al bugetului local.

Personalul de la Taxe şi Impozite nu a calculat corect impozitul pe terenuri

Mai multă dezordine a ieşit la lumină după ce auditorii au verificat modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege.

=Din verificările modului de stabilire, evidenţiere şi încasare a impozitului pe teren intravilan şi extravilan, datorat de persoanele fizice şi juridice din competenţa Primăriei Poienarii de Muscel, în baza actelor şi documentelor puse la dispoziţie, s-a constatat că personalul de specialitate din cadrul Compartimentului Impozite şi Taxe nu a calculat, înregistrat, respectiv încasat veniturile cuvenite provenind din această sursă, la nivelul real, întrucât nu a ţinut seama de stabilirea, potrivit legii, a zonelor de impunere a terenurilor din intravilanul şi extravilanul localităţii, precum şi de obligativitatea corespondenţei dintre zonarea terenurilor din extravilan cu terenurile din intravilan, prevăzută de legislaţia aplicabilă în vigoare.

=Din verificarea, prin sondaj, a dosarelor fiscale ale contribuabililor persoane juridice cu domiciliul fiscal în comuna Poienarii de Muscel, s-a constatat faptul că, în cazul unui agent economic, impozitul pe clădiri cuvenit bugetului local nu a fost stabilit la nivelul real, întrucât nu a fost aplicată cota majorată, stabilită de legislaţia fiscală în vigoare la impozitarea clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii cinci ani fiscali anteriori anului de referinţă. În timpul auditului, personalul Primăriei a calculat impozitul pe clădiri datorat de respectiva persoană juridică, stabilind o diferenţă de impozit necalculată, neevidenţiată şi neîncasată de 9.100 lei, pentru care s-au stabilit şi majorări de întârziere de 2.316 lei.

=Structurile de specialitate cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din aparatul Primăriei nu a întocmit, în toate cazurile, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, în care să se consemneze stadiul fizic şi suprafaţa construită desfăşurată, la data expirării autorizaţiilor de construire, documente care trebuiau transmise către compartimentele de specialitate în vederea stabilirii, evidenţierii şi urmăririi la încasare a impozitului pe clădiri. În timpul verificărilor, persoanele responsabile cu impozitele şi taxele locale din Primăria Poienarii de Muscel au stabilit din oficiu impozitul pe clădiri, rezultând venituri suplimentare la bugetul local în sumă de 763 lei (686 lei, debit şi 77 lei, majorări de întârziere).

=Nu au fost parcurse, în toate cazurile, etapele executării silite, prevăzute de „Titlul VIII” din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală.

La Primăria Poienarii de Muscel nu au lipsit plăţile nelegale 

Două sume au fost evidenţiate ca plăţi nelegale, una pentru lucrările la DC 40 şi alta pentru reparaţii la podul de la Jugur, care sunt însoţite de penalizări de întârziere. 

=Pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Reabilitare dispensar uman, Poienarii de Muscel”, Primăria a achiziţionat materiale de construcţii în sumă de 7.000 lei, plătită de la capitolul 66.50.50 „Sănătate”, articolul 71.01.01 „cheltuieli de capital”, care au fost înregistrate în contabilitate, direct în conturile de cheltuieli, în baza facturii de procurare, fără a face obiectul înregistrărilor specifice evidenţei tehnico-operative. Sub supravegherea inspectorilor de la Camera de Conturi Argeş, la nivelul Primăriei Poienarii de Muscel s-a format o comisie de recepţie, care a verificat modul de gestionare a materialelor achiziţionate. A rezultat faptul că acestea au fost utilizate pentru realizarea lucrării de schimbare a învelitorii acoperişului la Dispensarul uman. Printr-o dispoziţie a primarului, a fost desemnată o persoană din cadrul Primăriei, care să urmărească gestionarea valorilor materiale achiziţionate. 

=Au fost efectuate plăţi nelegale, în sumă estimată de 10.595 lei, prin acceptarea la plată şi decontarea unor cantităţi de lucrări mai mari decât cele reale, executate la obiectivul de investiţii: „Drum Comunal 40 în comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş”. În timpul auditului s-a stabilit de către cei de la Camera de Conturi Argeş că prejudiciul se ridică la suma de 12.078 lei, reprezentat de plăţi nelegale (10.595 lei) şi majorări de întârziere (1.483 lei), procedându-se la recuperarea lui.

=Au fost efectuate plăţi nelegale, de 9.814 lei, prin acceptarea la plătă şi decontarea unor diferenţe de preţ necuvenite, aferente materialelor puse în operă la obiectivul: „Execuţie placă armată şi parapeţi pod Jugur”. Angajaţii Primăriei, împreună cu auditorii financiari, au stabilit că prejudiciul se ridică la valoarea totală de 11.384 lei, din care 9.814 lei, plăţi nelegale şi 1.570 lei, majorări de întârziere.

La plecare, auditorii de la Camera de Conturi Argeş au lăsat personalului Primăriei Poienarii de Muscel mai multe „teme” de îndeplinit. 

1.În primul rând, să elaboreze şi să fundamenteze proiectul de buget pentru 2016, conform prevederilor Legii finanţelor publice.

2.Să fie recuperată suma de 970 lei, reprezentând impozitul pe teren. 875 lei, de la persoanele juridice şi 95 lei, de la persoanele fizice, plus să se extindă verificările pentru toate rolurile din evidenţa fiscală a Primăriei Poienarii de Muscel, în sensul corelării zonelor de impozitare, recalculării şi încasării impozitelor şi taxelor cuvenite bugetului local.

3.Să se încaseze intergal impozitul pe clădiri stabilit suplimentar, în sumă de 9.100 lei, precum şi accesoriile fiscale, în valoare de 2.316 lei, cuvenite bugetului local.

4.Să se încaseze de la 14 contribuabili persoane fizice 763 lei, impozit pe clădiri calculat suplimentar, sumă ce va fi actualizată la data încasării efective a debitului.

5.Să fie urmărite la încasare creanţele restante, prin parcurgerea tuturor etapelor executării silite.

6.Să ajungă în bugetul localităţii suma de 11.384 lei (9.814 lei, plăţi nelegale şi 1.570 lei, accesorii fiscale), stabilită în timpul auditului ca plată nelegală, care va fi actualizată la data încasării efective. “E.M.”

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!