Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

SVSU Rucăr se mută lângă fosta stație a salvării

  • Written by Isabela FILIP
  • Hits: 1479

b_400_250_16777215_10_images_2270_svsu-rucar.jpgPrimăria Rucăr vrea să-şi mute Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă într-o altă locaţie mai generoasă. În acest sens, a găsit disponibil un teren, cu construcţii, dar care este proprietatea Consiliului Judeţean Argeş. Primarul de la Rucăr, Ionel Dulamă, s-a adresat preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş, Dan Manu, cu rugămintea de a dispune transmiterea în folosinţă gratuită a acestui teren, în suprafaţă de 743 metri pătraţi, şi a construcţiilor situate pe acesta, aflate în incinta Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Rucăr. Fiind a treia oară când revine cu această rugăminte, iar, de data asta, să fie mai convingător, edilul a ataşat cererii două Hotărâri ale Consiliului Local, din 2016, dar şi două adrese cu punctul de vedere al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Argeş şi al UAMS Rucăr. Prin Hotărârile Consiliului Local, care datează din 20 iulie 2016 şi 6 septembrie 2016, administraţia locală a votat emiterea a tot atâtor adrese către CJ Argeş, pentru transmiterea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 743 metri pătraţi teren, din punctul Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Rucăr.

SVSU Rucăr va fi vecin cu fosta Staţie a Sălvării

Înainte de a demara procedurile de a intra în posesia suprafeţei de teren, Primăria Rucăr a adunat informaţii despre statutul acestuia. 

Printr-o adresă, datată 25 august 2016, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Argeş, prin reprezentantul legal de la acea dată, dr. Luminiţa Paul, manager general, a răspuns doleanţei primite de la Primăria Rucăr, care cerea informaţii asupra statutului terenului şi clădirilor unde urmează să-şi desfăşoare activitatea Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din localitate. Aceasta a transmis administraţie locale că „Serviciul Judeţean de Ambulanţă Argeş nu deţine drept de folosinţă gratuită asupra imobilelor construcţii menţionate, neaflându-se în administrarea noastră a fi utilizate. În ceea ce priveşte transmiterea folosirii gratuite asupra imobilelor clădiri invederate şi a terenului aferent, pe care sunt amplasate acestea, vă facem cunoscut acordul nostru, în condiţiile în care accesul la terenul în cauză se va realiza printr-o intrare separată, aşa cum este menţionat în adresa dumneavoastră.”

Pe de altă parte, Primăria Rucăr s-a îndreptat şi asupra Unităţii de Asistenţă Medico-Socială, care a răspuns, referitor la acelaşi imobil: „Clădirile C1, C2, C3, C4 şi terenul aferent, în suprafaţă de 743 metri pătraţi, pe care le solicitaţi în adresă, nu sunt folosite de Unitatea de Asistenţă Medico Socială Rucăr. Date fiind aspectele menţionate, facem precizarea că UAMS Rucăr, reprezentată prin director, dr. Gheorghe Ciulcu, nu poate avea un punct de vedere legal cu privire la înstrăinarea patrimoniului, deoarece patrimoniul UAMS Rucăr aparţine Consiliului Judeţean Argeş.”

Cererea Primăriei Rucăr urmează să se voteze la şedinţa CJ de joi

După ce a strâns aceste documente, primarul Ionel Dulamă a adus din nou în atenţia Consiliului Judeţean Argeş dorinţa Primăriei Rucăr, care vrea să primească în administrare gratuită terenul menţionat, plus clădirile care sunt amplasate pe el.

Pentru a putea face transferul de la Consiliul Judeţean Argeş la Primăria Rucăr, s-a iniţiat un proiect de hotărâre, care va fi supus aprobării în prima şedinţă a CJ, din data de 29 martie 2018. Alăturat a fost întocmit şi un contract de administrare, care are ca obiect darea în administrare de către Judeţul Argeş către Comuna Rucăr a unui imobil, format din teren în suprafaţă de 743 metri pătraţi şi clădirile C1, C2, C3 şi C4, situat în incinta fostului Centru de Sănătate Rucăr, strada Spitalului, nr. 36A, aparţinând domeniului public al judeţului Argeş. Conform documentului, imobilul se dă în administrare Comunei Rucăr în vederea desfăşurării activităţii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Rucăr, urmând ca, în cazul în care consilierii judeţeni sunt de acord, contractul să se încheie pe o perioadă nedeterminată.

Acordul care urmează a se parafa cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor.

Proprietarul, Judeţul Argeş, se obligă: să garanteze administratorul, Comuna Rucăr, de evicţiune totală sau parţială, din partea sa ori a terţilor, precum şi de viciile ascunse ale imobilului; să nu tulbure administratorul în exercitarea drepturilor prevăzute în contract; -să notifice administratorului cu cel puţin 60 de zile apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

De partea opusă, administratorul, Comuna Rucăr, se obligă: să folosească bunul dat în administrare conform destinaţiei lui şi numai pentru îndeplinirea atribuţiilor născute din  contract; să exploateze bunul dat în administrare ca un bun administrator, evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea sa; să restituie proprietarului bunul dat în administrare la începutul contractului de administrare; să suporte toate cheltuielile aferente renovării clădirilor date în administrare; să delimiteze, prin împrejmuire cu gard, suprafaţa de teren dată în administrare; să realizeze o intrare separată de cea a Serviciului Judeţean de Ambulanţă Argeş pentru accesul la terenul şi clădirile date în administrare; să aducă la cunoştinţa proprietarului orice fapte şi acte care pun în pericol integritatea bunului şi, de asemenea, să aducă la cunoştinţa acestuia orice alte fapte de natură să împiedice folosinţa normală a bunului; să suporte toate cheltuielile născute ca urmare a neglijenţei sau a folosirii în mod necorespunzător a bunului dat în administrare; să suporte cheltuielile curente rezultate din exploatarea bunului în condiţii normale; să încheie contracte de furnizare a utilităţilor şi să suporte contravaloarea acestora.

Cesiunea contractului este interzisă, iar valabilitatea lui încetează în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către administrator; în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către administrator, proprietarul are dreptul să rezilieze contractul de plin drept, obligând administratorul la plata unei despăgubiri proporţional cu daunele suferite; sau, la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră a bunului dat în administrare sau în cazul imposibilităţii obiective a administratorului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri.

În aceste condiţii, vor intra în administrarea Comunei Rucăr terenul de 743 de metri pătraţi, dar şi cinci clădiri. C1, grajd, cu suprafaţa de 32,18 metri pătraţi; C2, magazie de alimente, cu 40,81 metri pătraţi; C3, fundaţie, cu 5,94 metri pătraţi; C4, depozit de carburanţi, cu 18,86 metri pătraţi; şi C5, fosta morgă, cu 36,28 metri pătraţi. Contractul se poate modifica prin negociere sau acord bilateral, printr-un act adiţional semnat de ambele părţi. În convenţie se mai menţionează că este interzisă subînchirierea în tot sau în parte unei terţe părţi a bunului care face obiectul  contractului de administrare. 

The most visited gambling websites in The UK