Menu
TRAFIC

Având peste 70 de hectare de pãdure, şcoala 1 era cea mai bogatã din Câmpulung

  • Written by Evenimentul Muscelean acum 10 ani
  • Hits: 1083

    La ºedinþa ordinarã din iunie 2006, aleºii au discutat darea în folosinþã gratuitã cãtre ªcoala Naþionalã “Oprea D. Iorgulescu” a terenurilor care i-au fost donate de filantropul al cãrui nume îl poartã instituþia de învãþãmânt ºi administrate de Primãria Câmpulung. Este vorba despre 70 hectare teren cu vegetaþie forestierã situat în punctul “Ruda”, pe raza Ocolului Silvic Mihãeºti, cu o valoare de 385.000 lei; 20 hectare teren cu vegetaþie forestierã situat pe raza Ocolului Silvic Câmpulung, munþii Geabelea ºi Râiosu - comuna Stoeneºti, în indiviziune cu Obºtea Moºnenilor Drãghiceni, cu o valoare de 110.000 lei; 3,705 hectare teren cu vegetaþie forestierã situat pe raza Ocolului Silvic Câmpulung, în indiviziune cu Obºtea Moºnenilor “Negru Vodã” Câmpulung, cu o valoare de 20.377,50 lei.
    Maria Cotenescu a remarcat cã nu era precizatã perioada pentru care erau date terenurile în folosinþa gratuitã a ºcolii, dacã exista un titlu de proprietate pentru aceste pãduri ºi cum le administra ºcoala, ºi nu Primãria. Corneliu Cârstea a cerut ca hotãrârea sã fie completatã, pentru cã nici ºcoala, nici Primãria n-au statut juridic pentru administrarea unor proprietãþi silvice, de aceea era nevoie de încheierea unui contract cu Ocolul Silvic. Fiindcã aleºii au ridicat prea multe întrebãri, secretarul Nicolae Ghinea a prezentat un istoric al dobândirii acestor terenuri: Oprea D. Iorgulescu a lãsat un testament, prin care abilita Primãria Câmpulung sã administreze averea sa în favoarea ªcolii de Fete ºi a ªcolii de Bãieþi nr.1, care au funcþionat în aceeaºi clãdire, devenitã ulterior ªcoala Naþionalã “Oprea D. Iorgulescu”. Primãria a fãcut cererea de retrocedare, în baza legilor fondului funciar.
    “Comisia Judeþeanã de Fond Funciar a zis “da”, se reconstituie dreptul de proprietate. Noi acum trebuie sã dãm terenurile în folosinþa gratuitã a ºcolii. Fundaþia “Oprea D. Iorgulescu” nu s-a mai putut constitui ca sã administreze bunurile, dar o va face Consiliul de Administraþie al ºcolii, în care se desemneazã primarul Câmpulungului ºi un jurist din aparatul propriu al Consiliului Local”, a precizat Nicolae Ghinea. De ce s-a fãcut acest lucru abia acum? De la 1 iulie, toþi proprietarii de pãduri sunt obligaþi sã încheie cu ocoalele silvice private sau de stat contracte pentru paza lor. “De aceea era nevoie de aceastã procedurã. Altfel, ce trebuia sã facem? Sã se ducã Ghinea sã încheie contractul pentru pãdure ºi s-o pãzeascã?!”, a continuat acesta. În afarã de terenurile amintite mai înainte, mai erau ºi alte suprafeþe pe care ºcoala nu le-a recuperat, pentru cã pe ele au fost validate cu proprietãþi alte persoane, cu care instituþia se afla în litigiu. Darea în folosinþã gratuitã a fost aprobatã pentru 49 de ani (perioada maximã folositã în cazul concesiunilor). Anual, Consiliul de Administraþie trebuia sã prezinte un raport de activitate referitor la administrarea acestor bunuri. Din acel moment înainte, ºcoala încheia în nume propriu acte de gestionare, administrare ºi conservare.

The most visited gambling websites in The UK