Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 965

(Continuare din numărul trecut)

Arătarea lui Antihrist cu puterea Satanei şi cu minuni. Arătarea acestui personaj “se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi de puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării” (versetele 9 şi 10). Domnul Isus a făcut minuni, însă de bunătate, de har, de îndurare. Numai o singură minune de judecată a făcut El, când a blestemat smochinul care s a uscat. Satana întrupat în Antihrist va face şi el minuni, dar acelea vor fi minuni orgolioase. El va face să cadă foc din cer şi să vorbească o icoană (Apocalipsa 13.15). Oamenii care n au primit dragostea adevărului vor rămâne uimiţi, dar cei ce au primit înştiinţarea nu se vor lăsa amăgiţi. Ceilalţi însă se vor lua după mintea lor şi vor zice: “Nu vezi că face să cadă foc din cer când vrea? Nu vezi că vorbeşte o icoană?”. În felul acesta, oamenii vor cădea repede în cursa diavolului, omul fiind foarte doritor după minuni. Dumnezeu face şi astăzi minunea naşterii din nou cu orice suflet care se pocăieşte şi crede în Domnul Isus, dar oamenii nu vor această minune.

Dragostea adevărului neprimită. “N-au primit dragostea adevărului, ca să fie mântuiţi” (2 Tesaloniceni 2.10). Dumnezeu este iubire, El spune adevărul din dragoste faţă de noi, adevăr cu privire la noi înşine, cu privire la lume, cu privire la timpul de acum şi la viitor. Adevăr este Domnul Isus, adevăr este Cuvântul lui Dumnezeu, adevăr este Duhul Sfânt. Adevăr este că suntem păcătoşi, adevăr este că trebuie să fim spălaţi de toate păcatele noastre. Dar oamenii nu primesc adevărul. De ce? Pentru că adevărul întâi îi umileşte. Nu este puţin lucru să te încredinţezi măcar în parte de păcatele tale şi să te înfiori de dreapta judecată a lui Dumnezeu. Dar, dacă oamenii nu primesc dragostea adevărului, “Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună” (versetul 11). Minciuna cea mare este să-l creadă pe Antihrist, întruparea Satanei. Oamenii se îndreaptă spre 666, ceea ce înseamnă omul ajuns la apogeu, fără Dumnezeu. Vor fi puşi atunci în faţa unor lucruri grozav de grele, pe care nu vor putea să le explice. Caldeenii au spus împăratului că nu este nimeni care să le explice, “afară de zei, a căror locuinţă nu este printre muritori” (Daniel 2.11).

Mândria lui Antihrist şi unitatea religioasă. Capitolul 4 din cartea Daniel arată mândria omenească şi felul cum o pedepseşte Dumnezeu. Lucrul acesta însă se va arăta în viitor într un fel şi mai îngrozitor. Multe din trăsăturile de aici se arată mai crescute în Antihrist. Nebucadneţar se mândreşte, Antihrist se mândreşte şi el. Acesta a fost pedepsit, tot aşa “fiara” împreună cu “prorocul mincinos” vor fi aruncaţi de vii în iazul de foc, iar Satana va fi legat pentru o mie de ani. Antihrist va căuta să facă o unitate religioasă în chip idolatru, adică toată lumea să se închine lui, făcând astfel legătură între oameni, fără să ţină seama de drepturile lui Dumnezeu şi de conştiinţa fiecăruia. Totuşi Dumnezeu Şi a avut în toate timpurile martorii Lui care au făcut voia Lui. Mândria oamenilor va merge crescând, dar Dumnezeu poate să i smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Antihrist va căuta să stârpească orice adoraţie a lui Dumnezeu. Omul care nu L adoră pe Dumnezeu se adoră pe sine însuşi; dar prin aceasta se va îndobitoci, îşi va pierde mintea şi-L va tăgădui pe Cel Preaînalt. Dumnezeu S a întrupat în Domnul Isus şi cine urmează Domnului Isus capătă un chip ca al Lui. Satana va căuta, la fel, să facă pe oameni după chipul lui. ”Se va încumeta să schimbe vremurile şi legea” (Daniel 7.25), adică să desfiinţeze rânduielile lui Dumnezeu. Omul trebuie să adore pe cineva, numai că, în loc să L adore pe Dumnezeul cel Viu, adoră pe om. “Taina evlaviei” este Dumnezeu întrupat. Mintea noastră este scurtă, dar credinţa noastră merge mai departe şi se întemeiază pe ceea ce ne este descoperit. “Taina fărădelegii” este Satana întrupat. Dar aceasta nu înseamnă că am dezlegat mari taine. Ce o mai fi, Dumnezeu ne va descoperi când vom fi în stare să pricepem. Suntem mulţumiţi că-L avem pe Domnul Isus şi că în El avem totul deplin. Nu trebuie să ne lăsăm târâţi pe tărâmul minţii şi al speculaţiilor.

Un împărat fără ruşine şi viclean. “Când păcătoşii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără ruşine şi viclean” (Daniel 8.23). Aici este vorba de Antihrist. Dumnezeu arată un tip care te îndreaptă spre antitip. Jertfele din Vechiul Testament sunt tipuri care înfăţişează antitipul, pe Domnul Isus. Aici a luat pe Antioh Epifaniu ca tip, ca să-l înfăţişeze pe Antihrist. Spune că este “un împărat fără ruşine şi viclean”. După alte traduceri, “un împărat cumplit la faţă şi tare priceput la uneltiri”. În traducerea lui Darby spune: “cu faţa arogantă şi în stare să explice enigmele”. În Apocalipsa 13 se vorbeşte despre o fiară care iese din apă şi alta care iese din pământ. Marea înfăţişează popoarele în agitaţie, în timpul unei revoluţii cumplite. Din agitaţia aceasta iese în Apus o fiară. Aici, în Daniel 8, este însă vorba de un corn din Palestina sau chiar din Siria. Acel împărat va fi fără ruşine, cu faţa arogantă, îndrăzneaţă, viclean, meşter în tragerea sforilor. Când le vorbeşte Iacov fiecăruia dintre fiii săi, le spune caracteristica şi viitorul în linii generale. Când ajunge la Dan (Dan înseamnă judecată), zice aşa: “Dan va judeca pe poporul său ca una din seminţiile lui Israel. Dan va fi un şarpe pe drum, o năpârcă pe cărare, muşcând călcâiele calului, făcând să cadă călăreţul pe spate”. Şi deodată adaugă: “În ajutorul Tău nădăjduiesc, Doamne!” (Geneza 49.16 18). Ce l-a înspăimântat pe Iacov? “Doamne, numai Tu mă poţi scăpa!” Pe baza acestui text, unii îşi dau cu părerea că Antihrist ar ieşi din seminţia lui Dan.

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3, Câmpulung Muscel. 

Telefon contact: 0745.021.424

The most visited gambling websites in The UK