Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Patronii faliţi ori condamnaţi nu beneficiază de ştergerea penalităţilor de întârziere

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 2723

b_400_250_16777215_10_images_2209_Clipboard05.jpgÎn ajutorul patronilor din Câmpulung, interesaţi să aplice la procedura derulată de Primărie în cazul persoanelor juridice cu restanţe, după modelul experimentat cu persoanele fizice, vom prezenta câteva informaţii esenţiale extrase din cele două scheme de ajutor de minimis, care vizează două categorii de debitori: unii, la plata chiriilor şi redevenţelor, alţii, la plata taxelor şi impozitelor locale. Din prima categorie fac parte, conform evidenţelor economiştilor Primăriei, 8 chiriaşi şi concesionari ai imobilelor publice, în timp ce a doua categorie, cu 142 de agenţi economici, reprezintă „grosul” vizat de această strategie de recuperare a sumelor datorate. Reamintim în ce constă esenţa formalităţii care se derulează cu încuviinţarea Consiliului Concurenţei: persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, întreprinderile individuale şi asociaţiile familiale pot beneficia de ştergerea penalităţilor calculate pentru neplata la timp a chiriilor şi redevenţelor, pe de o parte, şi a taxelor şi impozitelor, pe de altă parte, dacă, până la data de 15 septembrie a acestui an, achită integral datoria principală, care a generat majorările de întârziere.

Cine poate şi cine nu poate să beneficieze de ajutor

Motivând că, prin cele două scheme de ajutor de minimis, se urmăreşte susţinerea operatorilor economici care au activităţi şi bunuri în municipiu, în ideea de a-i ajuta să se relanseze economic, să evite falimentul şi să nu mai acumuleze alte datorii la bugetul local, Primăria urmăreşte, de fapt, binele propriu: „creşterea gradului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, astfel încât să nu mai influenţeze negativ repartizarea veniturilor alocate de la bugetul de stat.”

Iată în continuare cine poate şi cine nu poate beneficia de facilităţile acordate prin schemele de ajutor de minimis privitoare atât la restanţierii la plata taxelor şi impozitelor, cât şi la restanţierii la chirii şi redevenţe. Potrivit documentaţiei aprobate de consilierii locali la şedinţa de îndată din 3 august 2017, „schema se adresează contribuabililor persoane juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderi  individuale şi asociaţii familiale care, la data intrării în vigoare a schemei şi pe perioada derulării ei, au evidenţiate în rolul fiscal impozite şi taxe locale datorate/ chirii, redevenţe, conform legii, la bugetul local al Câmpulungului. 

Scutirea se aplică în procent de 100% pentru majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale, impozite şi taxe locale datorate, conform legii, la bugetul local, dacă obligaţiile fiscale principale, inclusiv cele aferente anului fiscal în care se depune cererea, vor fi achitate până la data de 15.09.2017.

Schema de minimis nu se aplică: 

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr.1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 şi (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;

c) ajutoarelor acordate societăţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

-atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;

-atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea parţială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

f) ajutoarelor pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate societăţilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost.

Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât si în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt definite conform acestei scheme, poate beneficia de facilităţile fiscale menţionate la Capitolul VIII, paragraful I, pentru sectoarele eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.”

Capitolul VIII, la care ne-am referit mai înainte, conţine „Condiţiile de eligibilitate pentru activităţi şi beneficiari”. „Ajutoarele (…) constau în scutiri de majorări de întârziere pentru impozitele şi taxele datorate bugetului local şi neachitate, respectiv chirii şi redevenţe. Pot beneficia de ajutoarele prevăzute în schemă întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au sediul social şi/sau punctul de lucru situat pe raza administrativ-teritorială a municipiului Câmpulung; 

b) sunt plătitoare de impozite şi taxe locale la bugetul municipiului Câmpulung;

c) achită integral, până la 15.09.2017, impozitele şi taxele/ chiriile şi redevenţele datorate bugetului local;

d) derulează activităţi în domeniile neexceptate de la finanţare în condiţiile schemei. În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la art. 6 literele a), b) sau c), cât şi în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare a schemei, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia ca beneficiarul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

c) nu se află în stare de insolvenţă sau lichidare, afacerea să nu fie condusă de un administrator judiciar, să nu aibă restricţii asupra activităţilor sale comerciale, iar acestea să nu fie puse la dispoziţia creditorilor;

d) nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenţei sau de un furnizor de ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

f) nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă; 

g) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii trei ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale; 

h) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false.

The most visited gambling websites in The UK