Menu
TRAFIC

Oprea îşi caută doi muzeografi

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1202

b_400_250_16777215_10_images_2120oprea.jpgUnul dintre posturile scoase la concurs s-a eliberat prin pensionarea directorului Mausoleului Mateiaş 

Continuă angajările la Muzeul Municipal Câmpulung, două posturi fiind scoase la concurs luna aceasta: muzeograf I şi II, în cadrul Serviciului Patrimoniu Muzeal şi Valorificarea Patrimoniului.

Cei interesaţi au putut să-şi depună dosarele de înscriere la concurs până joia trecută, pe 15 septembrie 2016, urmând ca în maximum trei zile lucrătoare de la expirarea acestui termen să fie publicat rezultatul preselecţiei pe pagina de Internet a Muzeului Municipal, dar şi la sediu.

Cei cărora le vor fi acceptate dosarele se vor prezenta la proba scrisă, luni, 26 septembrie 2016, la ora 10.30, şi joi, 29 septembrie 2016, tot la ora 10.30, pentru proba interviului, ambele desfăşurându-se la sediul Muzeului Municipal, din strada Negru Vodă, nr.119. În cadrul probei scrise se va face şi verificarea cunoştinţelor de Limba Engleză. După fiecare probă de concurs vor fi prezentate punctajele fiecărui candidat, cu menţiunea „admis”, dacă a obţinut minimum 50 de puncte, sau „respins”, dacă a avut sub 50 de puncte din maximum 100. Contestaţii se primesc după afişarea rezultatelor la fiecare probă, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la aducerea lor la cunoştinţă publică, iar soluţionarea lor se va face tot în maximum o zi lucrătoare, după expirarea termenului de depunere a lor. 

Punctajul final, calculat ca media aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la interviu, se va afişa la sediul Muzeului şi pe pagina de Internet, în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului limită de soluţionare a contestaţiilor la ultima probă de concurs.

Pretendenţii au avut de îndeplinit mai multe condiţii generale, dar şi specifice. Ca şi condiţii generale, au fost: să fie cetăţean român, cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau al statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi cu domiciliul în România; să cunoască Limba Română, scris şi vorbit; să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; cu capacitate deplină de exerciţiu; o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Ambele posturi, de muzeograf I şi de muzeograf II, au avut aceleaşi condiţii specifice, cu diferenţa că, la muzeograf I, vechimea în specialitatea studiilor era de 6 ani, iar la muzeograf II, între unu şi trei ani. Restul s-au referit la: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvită cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din specializările: Istorie, Arheologie, Muzeologie sau Istoria Artei; cunoştinţe de Limbă Engleză, nivel mediu (verificarea se va face în cadrul probei scrise); cunoştinţe de operare PC, nivel de bază sau mediu; perfecţionări/ specializări în domeniul muzeologiei dovedite prin deţinerea unei/unui diplome/certificat de participare la un curs în acest domeniu, constituie avantaj.

Aceste condiţii au fost cuprinse în dosarul de înscriere la concurs, care a fost format din: cerere de înscriere la concurs, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.

The most visited gambling websites in The UK