Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Mai mulţi salariaţi de la Primăria Dragoslavele au primit mii de lei, premii de excelenţă

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1721

Curtea de Conturi a fost în control la Dragoslavele între 3 şi 31 august 2018 şi a verificat conturile anuale de execuţie bugetară atât ale Primăriei, cât şi ale Şcolii „Iosif Catrinescu”. La unitatea de învăţământ, totul a fost în regulă, nu şi la Primărie, unde au fost estimate 21.000 lei, prejudicii şi 75.000 lei, abateri financiar-contabile. Adică mai mulţi salariaţi au primit premii de excelenţă în bani, iar mai multe venituri meritate de bugetul local nu au fost înregistrate în contabilitate.

15 angajaţi ai Primăriei au fost recompensaţi cu prime

Suma de 75.000 lei aproximată, care s-a dovedit a fi 74.625 lei, a rezultat după ce nu au fost înregistrate în contabilitate şi, implicit, nu au fost raportate venituri cuvenite bugetului local în 2017, reprezentând valoarea creanţelor bugetare stinse pe alte căi decât prin încasare. Cei 21.000 lei au rezultat după controlul calităţii gestiunii economico-financiare. Adică au fost făcute plăţi nelegale, de 20.690 lei, contravaloarea premiilor de excelenţă, acordate în decembrie 2017 unui număr de 15 salariaţi (personal contractual şi funcţionari publici), din cadrul aparatului de specialitate al primarului de la Dragoslavele, Ion Băcioiu, contrar interdicţiei instituite de reglementările aplicabile în vigoare. La fel ca în cazul Câmpulungului, acest prejudiciu se supune Legii nr. 78/2018, care spune că personalul plătit din fonduri publice este exonerat de returnarea acestor sume, reprezentând venituri de natură salarială.

Mai nimic în ordine prin documentele financiar-contabile

În afară de prejudicii şi abateri financiar-contabile, angajaţii de la Curtea de Conturi au mai evidenţiat şi alte abateri, care nu au adus la pagube pecuniare:

1.Nu a fost organizată şi ţinută evidenţa contabilă extrabilanţieră a angajamentelor bugetare şi legale, contrar reglementărilor contabile aplicabile. În perioada de control, primarul a emis, pe 24 august 2018, o dispoziţie prin care a desemnat o persoană care să ţină evidenţa, care a şi făcut acest lucru pentru anul 2017.

2.Nu au fost trecute în evidenţa contabilă extrabilanţieră garanţiile de bună execuţie, constituite la nivelul Primăriei, în baza contractelor de lucrări, în sumă totală de 5.355 lei. La recomandarea auditorilor, angajaţii de specialitate din cadrul Compartimentului Financiar - Contabil al Primăriei Dragoslavele au stabilit suma acestor garanţii, constitute la 31 decembrie 2017, dar neînregistrate, precum şi consemnarea lor în debitul contului „Disponibil din garanţie constituită pentru buna execuţie”.

3.Nu au fost respectate în totalitate prevederile legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, fiind constate deficienţele:

a)ordonatorul de credite nu a emis un act administrativ prin care să împuternicească o persoană, care să efectueze lichidarea cheltuielilor instituţiei publice, adică să verifice existenţa angajamentelor legale, realitatea şi exactitatea sumelor datorate furnizorilor şi condiţiile de exigibilitate a angajamentelor legale, pe baza documentelor justificative, care atestă operaţiunile respective, şi să confirme pe propria răspundere că obligaţiile existente sunt certe şi exigibile, astfel încât acesta să dispună în cunoştinţă de cauză efectuarea plăţilor, prin emiterea ordonanţărilor de plată;

b)documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sau din care au reieşit obligaţii de plată certe nu au fost vizate în totalitate cu „bun de plată” de către ordonatorul principal de credite sau de o altă persoană desemnată de acesta;

c)nu au fost numite prin dispoziţie una sau mai multe persoane, care să aibă ca sarcină gestiunea bunurilor şi serviciilor achiziţionate şi care să vizeze ordonanţările de plată, confirmând astfel faptul că sumele solicitate la plată sunt aferente unor bunuri efectiv livrate sau a unor servicii efectiv prestate;

d)facturile în original sau alte documente întocmite în vederea plăţii cheltuielilor nu poartă în originar numărul, data notei contabile şi semnătura persoanei care a înregistrat în contabilitate lichidarea cheltuielilor, astfel încât nu există certitudinea că toate bunurile, serviciile şi lucrările achiziţionate au fost trecute corect, astfel încât însăşi realitatea sumelor prezentate şi situaţiile financiare pot fi puse la îndoială. Pentru îndreptarea neconcordanţei, primarul a actualizat atribuţiile de serviciu ale persoanelor cu responsabilităţi în domeniile vizate.

e)pentru 38 de contribuabili, persoane fizice, ce nu deţin bunuri urmăribile, pentru care au fost întocmite procese verbale de declarare a stării de insolvabilitate, nu au fost trecute în evidenţa fiscală separată şi nici în cea extrabilanţieră obligaţiile fiscale faţă de bugetul local, în sumă de 22.228 lei. Abaterea a fost remediată prin întocmirea unei note contabile, în 24 august 2018, prin care obligaţiile de plată au fost evidenţiate.

4.Nu au fost luate toate măsurile prevăzute de reglementările în vigoare, care să asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea şi perfecţionarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor şi criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerinţele generale şi specifice de control intern/managerial, fiind scoase la suprafaţă deficienţele:

a) la nivelul Primăriei nu există pus în aplicare un proces de management al riscurilor, registrul riscurilor nefiind actualizat;

b) nu au fost identificate toate activităţile procedurabile din cadrul instituţiei şi, implicit, nu au fost elaborate, actualizate şi implementate procedurile operaţionale pentru toate activităţile desfăşurate;

c) nu au fost întocmite chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentelor funcţionale;

d) nu a fost realizată evaluarea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul tuturor compartimentelor din structura organizatorică a Primăriei, inclusiv a celor subordonate sau aflate în coordonarea acestora;

e) nu au fost evidenţiate funcţiile sensibile şi a celor considerate ca fiind expuse, în mod special la corupţie, din cadrul Primăriei şi nu a fost stabilită o politică adecvată de gestionare a personalului care ocupă astfel de funcţii.

5.Controlul financiar preventiv propriu nu a fost exercitat asupra tuturor categoriilor de operaţiuni prevăzute în legislaţia aplicabilă şi derulate în cadrul instituţiei publice, în sensul că nu au fost supuse procedurii menţionate operaţiunile referitoare la constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare, vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Dragoslavele. Cerinţele şi responsabilităţile exercitării vizei de control financiar preventiv au fost actualizate printr-o Dispoziţie a primarului, din 24 august 2018, abaterea fiind integral remediată. 

6.Nu au fost planificate şi efectuate activităţi de inspecţie fiscală, în vederea verificării sincerităţii datelor înscrise în declaraţiile privind impozitele şi taxele locale, depuse de către contribuabililor aflaţi în competenţa Primăriei Dragoslavele. De asemenea, personalul de specialitate nu a întocmit pentru toate persoanele juridice dosare fiscale, care să conţină documente referitoare la obiectul de activitate şi masa impozabilă (certificat de înregistrare la Registrul Comerţului, bilanţ contabil, balanţă de verificare, raport de reevaluare a clădirilor, note contabile, fişa mijlocului fix, etc.), constatându-se că acestea sunt incomplete sau conţin documentaţii nereale şi neactualizate. Curtea de Conturi, prin Camera de Conturi Argeş, a dispus mai multe măsuri şi recomandări pentru remedierea acestor din urmă încălcări legislative. “E.M.”

 

The most visited gambling websites in The UK