Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Cum obţineţi scutirea de impozit dacă v-aţi reabilitat termic locuinţa

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1331

Începând cu anul 2018, câmpulungenii care se regăsesc în categoriile de scutiri la plata taxelor şi impozitelor la bugetul local, reglementate de Codul Fiscal, vor beneficia de acest avantaj, graţie adoptării, cu întârziere, a procedurilor necesare la nivel local. Consiliul Local le-a votat la şedinţa din 28 decembrie 2017, pentru fiecare tip de imobil în parte, din cele care intră sub incidenţa legii, rămânând ca cetăţenii interesaţi să depună cereri la Primărie, cu precizarea că modelul de cerere a fost, de asemenea, aprobat odată cu procedura de scutire. Am ales pentru această ediţie informaţiile care îi interesează pe locuitorii municipiului care, în calitate de proprietari, au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice. Aşadar, trebuie să existe procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de Urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.158/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Procedura pe care trebuie să o parcurgeţi

Iată în continuare ce prevede procedura de scutire de impozitul pe clădire de care pot beneficia cetăţenii care au plătit din buzunarul lor investiţiile de reabilitare termică. Norma locală, proaspăt adoptată, îi priveşte pe proprietarii clădirilor care au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.18/2009. Actul normativ citat enumeră lucrările de intervenţie pentru care puteţi cere Primăriei să nu mai plătiţi impozit: 

„Lucrările de intervenţie la anvelopa blocului de locuinţe, stabilite prin ordonanţa de urgenţă, sunt:

a)izolarea termică a pereţilor exteriori;

b)înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţă, cu tâmplărie performantă energetic;

c)termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei;

d)izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter;

e)lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică; 

f)lucrări de refacere a finisajelor anvelopei. 

Realizarea lucrărilor de intervenţie prevăzute la lit. a)-d) are ca scop creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/m2 arie utilă, în condiţii de eficienţă economică. 

Odată cu efectuarea lucrărilor de intervenţie prevăzute mai înainte se pot executa şi următoarele lucrări de intervenţie, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică si/sau în auditul energetic:

a)lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie;

b)lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe.”

Revenind la procedura stabilită de Primărie, pentru a beneficia de această facilitate, proprietarii clădirilor la care se realizează lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 a.să realizeze lucrările de intervenţie prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009;

 b.lucrările de intervenţie realizate la clădiri trebuie să fie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic;

-din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor trebuie să reiasă că s-au realizat lucrările recomandate de către auditorul energetic;

c.au executat lucrări de intervenţie pe cheltuiala proprie.

Scutirea se acordă pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea însoţită de documentele justificative. Cererea se va depune până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care s-a întocmit procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, scutirea fiind acordată cu anul fiscal următor depunerii cererii. La data depunerii cererii, solicitantul să nu înregistreze creanţe bugetare restante la bugetul local. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.

Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere (conform modelului anexat procedurii aprobate de Consiliul Local), depusă la compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii publice locale, şi va fi însoţită de următoarele documente justificative, certificate pentru conformitate cu originalul:

-copie de pe buletin/carte de identitate a solicitantului;

-documentele de proprietate ale clădirii;

-declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că această clădire este rezidenţială şi este utilizată ca locuinţă de domiciliu;

-extras de carte funciară (dacă există);

-autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii;

-certificatul de performanţă energetică sau, după caz, raportul de audit energetic, în care sunt precizate măsurile de intervenţie pentru reabilitarea termică;

-certificatul de performanţă energetică eliberat după realizarea lucrărilor de intervenţie, din care să rezulte clasa de performanţă energetică la care se încadrează imobilul după efectuarea lucrărilor de reabilitare, întocmit după încheierea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

-procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic;

-declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului imobilului, din care să rezulte că lucrările de intervenţie au fost realizate pe cheltuială proprie.

Cererea însoţită de documentele solicitate se depune la registratura generală a instituţiei. Documentele depuse se repartizează Direcţiei Tehnice şi Urbanism din cadrul Primăriei, care, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, după caz, avizează favorabil/nefavorabil. Cererea avizată se înaintează Serviciului Administrare Venituri, care, în termenul legal, procedează la înregistrarea în evidenţele fiscale, acordă scutirea şi înştiinţează solicitantul despre modul de soluţionare a cererii depuse. „E.M.”

The most visited gambling websites in The UK