Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Logo

Regulamentul de atribuire a locurilor în parcările de domiciliu (II)

b_400_250_16777215_10_images_2275_parcari-regulament.jpgDepunerea cererilor pentru atribuirea unui loc de parcare de domiciliu, pentru folosinţă

*Cererile pentru atribuirea locului de parcare, împreună cu documentele menţionate în regulament, se vor depune la Asociaţiile de Proprietari sau la şefii de scară, pentru blocurile care nu au constituite Asociaţii de Proprietari.

*Perioada stabilită pentru Comisia de Atribuire, pentru depunerea cererilor şi a documentelor menţionate în regulamentul pentru atribuirea locurilor de parcare de domiciliu pentru folosinţă, va fi adusă la cunoştinţă persoanelor fizice cu domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de domiciliu, prin afişare la fiecare intrare în imobilele care sunt arondate parcărilor de domiciliu, de către administratorii Asociaţiilor de Proprietari sau şefi de scară.

*Afişarea perioadei de depunere a cererilor, pentru atribuirea unui loc de parcare, se va face pe o perioadă de minimum 15 zile de la data aprobării regulamentului, la fiecare intrare în imobilele care sunt arondate parcărilor de domiciliu.

*Depunerea cererilor şi a documentelor menţionate în regulament, la Asociaţiile de Proprietari, se va face doar în perioada stabilită de Comisie.

*Odată cu afişarea perioadei de depunere a cererilor, Asociaţiile de Proprietari vor afişa şi informaţiile cu privire la termenul limită până la care se vor depune cererile şi documentele necesare în vederea participării la procedura de atribuire a locurilor de parcare din parcările de domiciliu arondate imobilului, cât şi faptul că nu se vor accepta cererile depuse în afara perioadei de depunere anunţate, pentru fiecare parcare de domiciliu.

*În cazul în care persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de domiciliu sunt proprietare a mai multor apartamente în imobilul respectiv sau în alte imobile şi au în proprietate mai multe autoturisme, acestea pot solicita un singur loc de parcare.

*În cazul în care mai mulţi solicitanţi doresc acelaşi loc de parcare, atribuirea locului de parcare se va face conform criteriilor de departajare.

*Nu pot participa la procedura de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu pentru folosinţă persoanele fizice, care nu pot dovedi că au domiciliul/reşedinţa într-un imobil arondat parcărilor de domiciliu.

*În cazul respingerii unei cereri, Comisia de atribuire a locurilor de parcare pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din municipiul Câmpulung, va comunica în scris solicitantului motivul respingerii.

*Perioada pentru care se repartizează locurile de parcare este de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire a contractului pentru următorul an, la solicitarea beneficiarilor locurilor, dacă situaţia locativă a acestora nu se modifică şi îndeplinesc condiţiile prevăzute în regulament.

*În cazul în care, pentru unul dintre locuri, nu se solicită prelungirea contractului până la data de 30 noiembrie a anului curent, pentru anul următor, locul respectiv va fi atribuit următorului solicitant.

*Cererile vor fi trecute într-un registru special pentru înregistrarea cererilor în ordine cronologică.

*În vederea participării la procedura de atribuire, solicitanţii vor depune cererea în perioada anunţată.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

*Documente privind domiciliul/rezidenţa: copie a Buletinului de Identitate/Cărţii de Identitate şi/sau act de proprietate şi/sau contract de închiriere, avizat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş;

*Copie a Certificatului de înmatriculare a autoturismului deţinut de proprietar/folosinţă.

*Copie de pe documentele privind dreptul de folosinţă a autoturismului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat în formă autentică;

*Adeverinţă că persoana juridică care are în proprietate autoturismul  este de acord ca angajatul său, care are domiciliul sau reşedinţa într-un imobil arondat parcării de domiciliu, să parcheze la domiciliu;

*Declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public şi nu deţine un loc atribuit într-o altă parcare de domiciliu;

*Declaraţie pe proprie răspundere a comodatarului că nu deţine alt loc de parcare de domiciliu în municipiul Câmpulung pentru autoturismul dat în folosinţă;

*Copie a certificatului de încadrare într-o grupă de handicap accentuat sau grav sau dovada calităţii de reprezentant legal al persoanei cu handicap (pentru persoanele fizice, dacă e cazul);

*Adeverinţă care să ateste că persoana fizică care are domiciliul sau reşedinţa într-un imobil arondat  parcării de domiciliu  a deţinut garaj, care a fost construit conform Autorizaţiei de Construcţie, obţinută de la Primăria Municipiului Câmpulung, şi care a fost demolat în scopul amenajării de locuri de parcare de domiciliu;

*Pentru persoanele fizice care au domiciliul sau reşedinţa într-un imobil arondat parcării de domiciliu şi care folosesc autoturismul al cărui proprietar este unul dintre părinţi, va fi necesară o Declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notariat. Neprezentarea unuia dintre aceste documente sau depunerea unei declaraţii neconforme cu realitatea atrage după sine respingerea cererii.

*La depunerea cererilor de către persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de domiciliu la Asociaţiile de Proprietari, în perioada stabilită, se va elibera fiecărui solicitant o dovadă care să ateste numărul de înregistrare, conform ordinii din registru.

*Cererile pentru obţinerea unui loc de parcare pentru anul următor se depun anual, în perioada anunţată, de fiecare Asociaţie de Proprietari, până cel târziu la data de 30 noiembrie a anului curent.

*După atribuirea locurilor de parcare conform tabelului nominal întocmit de către Comisia de atribuire a locurilor de parcare pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din municipiul Câmpulung, documentele care au însoţit cererile depuse de persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de domiciliu la care nu le-au fost atribuite locuri de parcare, vor fi restituite la solicitarea acestora de către Asociaţia de Proprietari, pe bază de semnătură de primire a documentelor, în registrul în care au fost înregistrate cererile.

*După atribuirea pentru folosinţă a locurilor de parcare, dacă numărul de cereri depuse de persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de domiciliu amenajate, care au în proprietate/folosinţă un autoturism, este mai mic sau egal cu numărul locurilor rămase libere supuse atribuirii, Comisia de atribuire a locurilor de parcare, pentru folosinţă în parcările de domiciliu din municipiul Câmpulung, va atribui în ordinea cronologică a primirii cererilor, câte un loc de parcare din cele rămase libere (vor fi luate în calcul şi persoanele care au făcut cerere pentru cel de-al doilea loc de parcare).

*Dacă, după atribuirea pentru folosinţă a locurilor de parcare, rămân locuri libere, acestea vor fi repartizate celei mai apropiate Asociaţii de Proprietari la care numărul cererilor depăşeşte numărul locurilor arondate (doar dacă Asociaţia nu are cereri şi pentru al doilea loc de parcare), cu respectarea ordinii cronologice de depunere a cererilor şi a documentelor aferente. Comisia de atribuire a locurilor de parcare, pentru folosinţă în parcările de domiciliu din municipiul Câmpulung, lucrează în mod valid cu 3 membri prezenţi, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor comisiei.

Evenimentul Muscelean