Menu
TRAFIC

Evenimentul Muscelean, 22 de ani de existenţă

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 692

Vineri, 12 mai, am consemnat a 22-a aniversare a Ziarului Tuturor Muscelenilor, moment care coincide cu o perioadã în care locuitorii Muscelului îndrãznesc sã priveascã încrezãtori spre viitor. Un viitor din care Evenimentul Muscelean va face parte, dupã cum ne dorim ºi dupã cum îºi doresc ºi cei care, de 22 de ani, acceptã „Musceleanul” în vieþile lor. Aceastã nouã aniversare, parcã mai frumoasã cu „2” în faþã, ne gãseºte din nou într-un moment în care suntem recunoscatori pentru nivelul la care cititorii noºtri au adus Evenimentul Muscelean în cei 22 de ani trecuþi de la apariþia primului numãr. 

Se întâmpla pe 12 mai 1995, când „Musceleanul” a intrat, fãrã mari scenarii despre cum va fi primit de amatorii de presã scrisã obiºnuiþi cu publicaþiile centrale, întrucât nici judeþene nu prea existau la acel moment, pe o piaþã curioasã de noutãþi locale. Nu numai cã a intrat, dar a rãmas vreme de 22 de ani, timp în care s-a strãduit sã se ridice, prin seriozitate, corectitudine, obiectivitate ºi, cum spune românul, þinând uºa deschisã pentru toatã lumea, la aºteptãrile unui public din ce în ce mai pretenþios. 

De atunci ºi pânã în prezent, Evenimentul Muscelean a reuºit performanþa deloc uºoarã a unei apariþii neîntrerupte, în ciuda perioadelor de prãbuºire economicã ºi socialã, în care muscelenii s-au îndepãrtat de presa scrisã. ªi-apoi prezentul dominat de internet ºi televiziuni, diferit de mijloacele de informare ale anului 1995, când a apãrut Evenimentul Muscelean, a determinat alte gusturi în materie de vizionare a ºtirilor. Ziarul nostru s-a aliniat cerinþelor publicului, creându-ºi, în urmã cu mulþi ani, o variantã on-line, mai la îndemâna cititorilor deprinºi cu manevrarea computerului ºi a telefonului, pentru culegerea informaþiei. În plus, ºi-a atras cititori din rândul celor plecaþi la muncã, în strãinãtate, ori stabiliþi cu domiciliul în alte locuri din þarã. 

Dacã în privinþa eficienþei unui site de internet, unde sã fie postate articolele din ediþia tipãritã, nu ne-am îndoit o clipã (mãrturie fiind numãrul vizualizãrilor - peste o sutã de mii la nivelul unei sãptãmâni), în schimb, mãrturisim cã ºi noi, cei care realizãm Evenimentul Muscelean, suntem surprinºi de succesul de care se bucurã pe mai departe ziarul în format tipãrit. Presa scrisã nu se mai cautã, lucru reclamat de difuzori, care aduc puþine exemplare ale publicaþiilor centrale ºi judeþene. În schimb, receptivitatea cumpãrãtorilor Evenimentului Muscelean, care þin la ritualul de marþi ºi vineri, a permis pãstrarea unui tiraj neafectat de moda lecturãrii presei pe internet, lucru care sperãm sã se menþinã cât mai mult timp de acum înainte. 

The most visited gambling websites in The UK