Menu
TRAFIC

Ce nereguli au găsit auditorii Curţii de Conturi la Primăriile muscelene (VIII) La Primăria Hârtieşti, nu au fost impozitate corect terenurile persoanelor juridice

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 564

b_400_250_16777215_10_images_2168_Clipboard05.jpgComuna Hârtieşti a fost pe lista unităţilor administrativ-teritoriale din Muscel controlate anul trecut de auditorii Camerei de Conturi Argeş. Indicatorii bugetari ai anului 2015 au fost verificaţi în perioada 4-31 mai 2016. Pe lângă activitatea economică a Primăriei Hârtieşti, a fost vizată şi cea a Şcolii Gimnaziale din localitate, dar abaterile constatate au provenit doar din activitatea Primăriei: 5.000 lei, venituri suplimentare; 31.000 lei, prejudicii, şi 261.000 lei, abateri financiar-contabile; în total, 297.000 lei.

Principalele nereguli au fost remarcate la urmărirea datelor reflectate în situaţiile financiare.

Neconcordanţele găsite la capitolul „Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare” au fost remediate pe parcursul controlului.

8Nu au fost evidenţiate în evidenţa extrabilanţieră a Primăriei Hârtieşti sumele reprezentând garanţii de bună execuţie, constituite în temeiul contractelor de lucrări aflate în derulare, în valoare de 206.968 lei, precum şi taxele şi impozitele neachitate aferente debitorilor declaraţi insolvabili, prin H.C.L. nr. 75/18.12.2013, în valoare de 43.184 lei.

8Nu au fost înregistrate în contabilitate şi raportate corect, prin situaţii financiare anuale, bunuri de natura obiectelor de inventar, achiziţionate în cursul exerciţiului financiar-bugetar, în valoare de 2.860 lei.

8A fost schimbată parţial destinaţia creditelor bugetare aprobate la titlul „Bunuri şi servicii”, din cadrul capitolului „Ordine publică şi siguranţă naţională”, în sensul că, din resursele financiare prevăzute la clasificaţia bugetară menţionată, au fost efectuate plăţi pentru cheltuieli de capital în sumă de 2.740 lei.

8La finele anului 2015, au fost menţinute eronat în evidenţa fiscală/contabilă şi raportate prin bilanţul contabil creanţe ale contribuabililor persoane juridice, provenind din amenzi contravenţionale, în sumă totală de 5.000 de lei, ce se fac venit integral la bugetul de stat şi nu la bugetul local al comunei Hârtieşti.

După examinarea modului de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, s-a ajuns la concluzia că nu au fost respectate prevederile legale privind impozitarea terenului intravilan aflat în proprietatea persoanelor juridice, diminuându-se astfel veniturile bugetului local cu suma estimată de 2.768 lei, pentru care s-au calculat dobânzi în valoare de 2.212 lei.

Calitatea gestiunii economico-financiare a fost o ultimă diviziune a inspecţiei, unde au fost găsite două neconcordanţe:

8nu au fost utilizate mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune de servicii.

8au fost efectuate plăţi nelegale în sumă estimată de 30.839 lei către SC Grup Primacons SRL, reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate, la obiectivul de investiţii „Pod pe DC 49A, peste pârâul Valea Lui Topor”, executate în baza Contractului de lucrări nr. 3894/24.09.2012.

Trei măsuri au fost dispuse de Camera de Conturi.

1.Încasarea integrală a veniturilor suplimentare stabilite de către persoanele cu atribuţii din cadrul Primăriei Hârtieşti, în valoare totală de 4.980 lei, reprezentând impozit pe teren, persoane juridice, în sumă de 2.768 lei, şi majorări de întârziere, în sumă de 2.212 lei, care se vor recalcula la data încasării efective a debitelor.

2.Utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

3.Recuperarea integrală a prejudiciului, stabilit în timpul misiunii de audit la nivelul sumei de 30.839 lei, reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate, la obiectivul de investiţii „Pod pe DC 49A, peste pârâul Valea lui Topor”.  

The most visited gambling websites in The UK