Menu
TRAFIC

Aproape 130.000 de lei, penalităţi pentru neplata la termen a masei lemnoase exploatate la Berevoeşti

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 544

b_400_250_16777215_10_images_2162primar2.jpgAnul trecut, între 4 şi 30 mai, a venit rândul  Primăriei Berevoeşti să-i fie controlată activitatea economico-financiară de către inspectorii Camerei de Conturi Argeş. Chiar dacă sumele estimate ca abateri nu au avut valori mari, au fost evidenţiate numeroase disfuncţionalităţi la încasarea taxelor la bugetul local, la colectarea creanţelor, inclusiv la elaborarea statutului propriu al instituţiei. La finalul controlului, în dreptul Primăriei Berevoeşti au figurat: 235.000 lei, venituri suplimentare, şi 64.000 lei, prejudicii.

S-a verificat calitatea gestiunii economico-financiare
    La acest obiectiv, auditorii au dat explicaţii succinte pentru opt abateri găsite.
    1.La Primăria Berevoeşti nu a fost efectuată operaţiunea de inventariere generală a patrimoniului, în exerciţiul financiar-bugetar 2015, singura măsură întreprinsă fiind emiterea unei dispoziţii de către coordonatorul de credite în acest sens.
    2.Statutul propriu al comunei Berevoeşti, elaborat şi aprobat prin HCL nr. 16/2003, nu conţine în totalitate datele şi elementele specifice prevăzute de OG nr. 53/2002, respectiv „Inventarul bunurilor unităţii administrativ-teritoriale”, anexă la statut, care se actualizează anual, şi criteriile pe baza cărora bunurile aflate în proprietatea publică şi cele din proprietatea privată a localităţii pot fi date în administrare regiilor autonome şi instituţiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate în condiţiile legii sau pot fi atribuite în folosinţă gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice; respectiv criteriile pe baza cărora Consiliile Locale şi Consiliile Judeţene hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor din proprietatea privată a UAT.
    3.În perioada 1 octombrie 2013-30 septembrie 2015, s-au plătit nelegal 6.560 lei, reprezentând drepturi salariale acordate persoanei responsabile cu exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu, peste nivelul prevăzut de lege. Pentru această sumă s-au calculat şi majorări de întârziere, de 1.436 lei, astfel prejudiciul adus bugetului local a ajuns la 7.996 lei. Din suma totală, 4.542 lei (3.558 lei, plăţi nelegale, şi 984 lei, majorări de întârziere) reprezintă prejudiciul pentru perioada menţionată, care intră sub incidenţa legii privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice. Diferenţa de prejudiciu, de 3.454 lei (3.002 lei, plăţi nelegale şi 451 lei, majorări de întârziere), a fost recuperată integral în timpul controlului.
    4.În intervalul ianuarie 2013-noiembrie 2015, Primăria Berevoeşti a plătit nelegal din creditele bugetare aprobate pentru bunuri şi servicii 24.605 lei, pentru care s-au calculat majorări de întârziere, de 8.723 lei, prin aprobarea şi decontarea unei norme privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele aflate în evidenţa şi patrimoniul instituţiei, care excede limita maximă legală prevăzută de reglementările aplicabile în vigoare. În final, întinderea prejudiciului a ajuns la 33.328 lei.
    5.În 2014, din creditele bugetare aprobate la capitolul: Alimentare cu apă (Construcţii - Alimentare cu apă) s-au plătit nelegal 16.543 lei, reprezentând diferenţe de preţ necuvenite aferente staţiilor de clorinare incluse în operă la obiectivul: „Extindere reţea alimentare cu apă”. După analiza actelor justificative, care au stat la baza plăţilor efectuate, precum şi din inspecţia la faţa locului, s-au constatat diferenţe între preţul de achiziţie şi cel din situaţia de plată la articolul: “Instalaţie clorinare cu capacitate de 0-200 G/H clor”, în sensul că executantul lucrării a solicitat la plată contravaloarea a două seturi de staţie de clorinare, la preţul unitar de 9.720 lei per bucată, faţă de preţul unitar de aprovizionare de 3.726,82 lei per bucată (prevăzut în factura  din 01.07.2014), fapt care a condus la solicitarea necuvenită la plată a sumei totale de 16.543 lei (11.986 lei, diferenţă preţ materiale, x 6%, cheltuieli indirecte, x 5%, profit, x 24% TVA), sumă decontată beneficiarului lucrării.                     Ordonatorul de credite a întreprins măsuri în vederea reparării greşelii:
-a stabilit nivelul prejudiciului la 23.160 lei, plăţi nelegale, şi 6.617 lei, dobânzi de întârziere;
-a fost încheiat un proces verbal între Primăria Berevoeşti şi SC Balt SRL, executantul obiectivului de investiţii, prin care acesta a recunoscut că a încasat necuvenit 16.543 lei, obligându-se să-i restituie, împreună cu dobânzile, de 6.617 lei, ce vor fi actualizate până la data recuperării prejudiciului.
    6.În cazul Şcolii Gimnaziale „Mihai Tican Rumano” Berevoeşti s-a descoperit că nu au fost utilizate mijloacele electronice pentru achiziţiile directe şi procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi a contractelor de concesiune de servicii. La final, s-a desemnat o persoană din cadrul instituţiei care să răspundă de punerea în aplicare a prevederilor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, abaterea fiind remediată.
    7.La nivelul Primăriei Berevoeşti nu a fost întocmit, în 2015, Programul anual al achiziţiilor publice, privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Pe cale de consecinţă, nu a fost făcută nici gruparea produselor, serviciilor şi lucrărilor şi nu a fost realizată nici estimarea contractelor de achiziţie. Abaterea a fost reparată prin întocmirea Planului anual de achiziţii publice pentru anul 2016, care a fost aprobat de ordonatorul de credite.
    8.La un alt capitol, în 2015, pentru contractele de achiziţii publice încheiate şi derulate, în cele mai multe cazuri nu a fost constituit dosarul achiziţiei publice, fie acesta a fost incomplet sau necorespunzător. Abaterea a avut drept cauză ineficienţa controlului intern, prin neaprofundarea legislaţiei specifice, referitoare la organizarea activităţii de achiziţii publice, mai ales că la Primăria Berevoeşti nu era organizat un compartiment specializat în acest domeniu. Drept urmare, printr-o decizie a primarului a fost numit un responsabil.
Cei de la Curtea de Conturi au monitorizat şi modul de încasare a veniturilor bugetare
    Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, a scos la iveală că nu a fost încasată taxa de colectare şi transport gunoi de la toţi locuitorii comunei; agenţii economici nu aveau dosare fiscale, iar, în cazul celor care aveau, erau incomplete sau cu date neactualizate; nu a fost încasată garanţia de bună execuţie de la cei cu care instituţia a avut încheiat un contract de exploatare de masă lemnoasă.
    =Ca la alte Primării din Muscel, nici la Berevoeşti nu a fost încasată în totalitate taxa de salubritate, de 71.709 lei. Asta din cauză că nu au fost luate măsuri de calculare, înregistrare, urmărire la încasare şi raportare a creanţelor, reprezentând sumele datorate de persoanele fizice pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere şi nemenajere. Taxa a fost aprobată în şedinţa Consiliului Local din 24 aprilie 2013, pentru perioada 1 aprilie 2013 - 31 decembrie 2015, activitatea urmând să fie desfăşurată de firma Financiar Urban SRL Piteşti, în baza contractului de prestări servicii nr. 2377 din 1 aprilie 2013. În fapt, a rezultat că în evidenţele fiscale şi contabile au fost debitate, cu obligaţiile de plată faţă de buget, doar 1.799 de persoane, care datorează taxa de salubritate, şi nu 2.500 de persoane, care reprezintă numărul total de persoane contractat, beneficiari ai serviciului de salubritate la Berevoeşti, pentru care entitatea plăteşte furnizorului serviciile de colectare şi transport gunoi, deci mai puţin cu 782 de persoane, rezultând un venit suplimentar de încasat la bugetul comunei Berevoeşti de 71.709 lei.
    =Declaraţiile date de 24 de agenţi economici nu au fost verificate din punct de vedere al sincerităţii datelor completate. În temeiul acestor declaraţii a fost făcută impunerea referitoare la impozitele şi taxele cuvenite bugetului local. Nu au fost întocmite dosare fiscale, care să conţină documente referitoare la obiectul de activitate şi masa impozabilă a contribuabililor (certificat de înregistrare la Registrul Comerţului, declaraţii de impunere, bilanţ contabil, balanţă de verificare, raport de reevaluare a clădirilor, note contabile, fişa mijlocului fix, etc.), constatându-se că acestea sunt incomplete sau conţin declaraţii neactualizate.
    =La finele lui 2015, comuna Berevoeşti a înregistrat şi raportat în situaţiile financiare anuale, respectiv bilanţul contabil şi contul de execuţie a bugetului local, creanţe rămase de încasat (rămăşiţă) în sumă de 537.471 lei. Această sumă reprezintă 7,40% din totalul drepturilor constatate, în valoare de 7.244.622 lei, şi respectiv 30% din totalul veniturilor proprii, în valoare de 2.137.281 lei.
    =În perioada 1 ianuarie 2015 - 30 mai 2016, contractele de vânzare masă lemnoasă pe picior au fost executate neconform, generând penalităţi de întârziere de 127.115 lei. În timpul controlului, s-au stabilit în sarcina cumpărătorului de masă lemnoasă obligaţii de plată faţă de bugetul local de 127.115 lei (47.373 lei, penalităţi de întârziere pentru neplata la termen a contravalorii masei lemnoase contractate; 4.898 lei, penalităţi de întârziere pentru neridicarea la termen a autorizaţiei de exploatare; 74.844 lei, penalităţi de întârziere pentru neexploatarea la termen a masei lemnoase).
    =Referitor la execuţia lucrărilor de exploatare masă lemnoasă, la nivelul Primăriei Berevoeşti, nu a fost stabilită şi încasată garanţia de bună execuţie, de 35.838 lei, datorată de către cumpărători, potrivit caietelor de sarcini şi clauzelor contractuale cuvenite. Pentru rectificarea problemei, s-au luat mai multe măsuri: 8a fost calculată garanţia datorată de cumpărători, la data auditului, rezultând suma de 35.838 lei; 8suma de 25.838 lei a fost înregistrată în evidenţa contabilă; 8o parte din garanţia totală stabilită, 29.990 lei, a fost constituită operativ, rămânând de constituit diferenţa de 5.848 lei (garanţia de bună execuţie a lucrărilor de exploatare, datorată în baza contractelor nr.9892 din 29 decembrie 2015 şi nr.9893 din 29 decembrie 2015.

The most visited gambling websites in The UK